“Βελτίωση διαδικασιών συμμετοχής του κοινού στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες: Στοιχεία από την Κύπρο” είναι η μελέτη που εκπόνησε Eπιστημονική Ομάδα (Energy, Environment and Water Research Center) του Ινστιτούτου Κύπρου,  μεταξύ των οποίων και η κ. Adriana Bruggeman, μέλος της Eπιστημονικής Ομάδας του ERMIS-F και δημοσιεύτηκε στο MDPI Open Access Journals. 

 

Περίληψη. Η συμμετοχή του κοινού έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες με στόχο τη διασφάλιση της συμμετοχής κοινωνικών φορέων στην επιλογή και αποδοχή μέτρων. Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τη διαδικασία εμπλοκής του κοινού όσον αφορά την Οδηγία και παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση της, χρησιμοποιώντας την Κύπρο σαν πιλοτική περιοχή μελέτης. Συνεντεύξεις με τους διοργανωτές και συμμετέχοντες της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν ούτως ώστε να αξιολογηθεί η διαδικασία. Επίσης, ερευνήθηκε το επίπεδο επίγνωσης του προβλήματος και οι απόψεις των πολιτών όσον αφορά τρία μέτρα προστασίας από τις πλημμύρες σε επίπεδο νοικοκυριού (υδατοπερατά πεζοδρόμια, συστήματα συγκομιδής του νερού της βροχής και «πράσινες» οροφές). Οι διοργανωτές της δημόσιας διαβούλευσης ήταν γενικά ικανοποιημένοι από τη διαδικασία ενώ οι συμμετέχοντες από το κοινό πρότειναν την παρουσίαση καλύτερα δομημένων πληροφοριών και πιο συμμετοχικές διαδικασίες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (77%) δε γνώριζαν αν κατοικούν σε μία από τις καθορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ το 93% αυτών δε γνώριζαν για τη δημόσια διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα σε σχέση με την Οδηγία για τις Πλημμύρες. Η αντίληψη τους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των τριών προτεινόμενων μέτρων συσχετιζόταν θετικά με την προθυμία να τα εφαρμόσουν. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ανάγκη για χρήση πιο συμμετοχικών μεθόδων σε παρόμοιες διαδικασίες συμμετοχής του κοινού καθώς επίσης και για εφαρμογή πιο αποτελεσματικών στρατηγικών όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού στη διαχείριση πλημμυρών. Η καθιέρωση διαδικασιών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συμμετοχής των πολιτών πιθανόν να συνεισφέρει στην ανάδειξη και βελτίωση αυτής της διαδικασίας.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?