Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

Environmental Risk Management Information Service – Floods

Δημόσιο εργαλείο πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων για πλημμύρες και άλλους φυσικούς κινδύνους. Τοπικές αρχές, επαγγελματίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες αξιοποιούν έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία με ενεργό συμμετοχή μέσω γεωγραφικού πόρταλ, Κοινωνικού Δικτύου,  Πληθοπορισμού, Βάσης Γνώσης  και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στο Β. Αιγαίο, την Κρήτη και την Κύπρο.

 

Το ERMISF αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη, και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη.  

Εστιάζει  στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαικής Οδηγίας για τις Πλημμύρες. Είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ.   

Η γνώση θα αφορά: τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεδομικά), τις ενέργειες προφύλαξης, τις ενέργειες αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και όπου αυτό είναι δυνατό την έγκαιρη προειδοποίηση. Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε προσθήκες όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

 

 

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?