Οι φυσικές καταστροφές και οι εξ αυτών κίνδυνοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους όσο αφορά προβλεψιμότητα, τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπισης, και επιπτώσεις. Όμως,  είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα σύστημα για όλους τους κινδύνους το οποίο θα αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών και το οποίο θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους μέσω προφύλαξης και όπου είναι δυνατό πρόβλεψης.

Η πλημμύρα σαν κίνδυνος έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Πλημμύρας

Είναι στατιστικά προβλέψιμη («η πλημύρα της 50ετίας»)
Επομένως, η κοινοποίηση και απλούστευση της υπάρχουσας γνώσης είναι κρίσιμη στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.
Κατεξοχήν επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή.
Οι μετεωρολόγοι υποστηρίζουν ότι την επόμενη 100ετία θα έχουμε λίγες αλλά έντονα πλημμυρικές βροχές στη Λεκάνη της Μεσογείου.
Επομένως, συνδέεται στενά με γενικότερα θέματα προστασίας περιβάλλοντος
Έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από το σεισμό και (συνήθως) μεγαλύτερη διάρκεια από την πυρκαγιά.
Επομένως,  ενώ το τι κάνουμε κατά τη διάρκεια του σεισμού αφορά βασικά προφύλαξη, το τι κάνουμε κατά τη διάρκεια της φωτιάς αφορά προφύλαξη και κατάσβεση, το τι κάνουμε κατά τη διάρκεια της πλημμύρας αφορά προφύλαξη, μείωση των ζημιών, και απλώς συνέχιση της ζωής υπό τις νέες συνθήκες
Επηρεάζεται η ένταση των επιπτώσεών της πολύ από τις ανθρώπινες δραστηριότητες: διαφορετικά από τη φωτιά (που μπορεί να προκληθεί άμεσα από ανθρώπινες δραστηριότητες) η πλημμύρα επηρεάζεται έμμεσα και μακροπρόθεσμα από αυτές.
Επομένως, με τα σενάρια χρήση γης έχουμε στη διάθεσή μας τρόπους παρεμπόδισης της καταστροφής και αλλαγής το πλημμυρικού τοπίου μεσο-μακροπρόθεσμα.
Έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον (διάβρωση αλλά και ‘επιχωμάτωση’, δημιουργία νέων καταστάσεων ως προς το έδαφος.
Επομένως,  ένα από τα παράγωγα του έργου μας θα είναι και οι σχετικοί μακροπρόθεσμοι χάρτες και σενάρια χρήση γης που μπορούν να υποστηρίξουν στη λήψη μέτρων αποτροπής μεγάλης καταστροφής
Έχουμε κάποιο χρόνο προειδοποίησης, συνήθως μερικές ώρες: τόσο από την πρόβλεψη του καιρού όσο και από την τρέχουσα εξέλιξη των φυσικών φαινομένων.
Επομένως, χρειάζεται εφαρμογή σχέδιου αντιμετώπισης, πχ πληροφόρησης για το ποιος και πόσο κινδυνεύει.  H Υπηρεσία ERMIS-F δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης και άρα εστιασμένης αντίδρασης: ειδοποίησης των κατοίκων, δράση τοπική βάση σεναρίων που έχουν εκπονηθεί από αρμόδιους φορείς.
Η πληροφορία για τη ροή της πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την τοπική κοινωνία ώστε να μπορέσει προστατέψει την συγκεκριμένη περιοχή της που κινδυνεύει – είναι σημαντικό το που ακριβώς προβλέπεται να συμβεί ώστε να ληφθούν τοπικά, εστιασμένα μέτρα, άμεσα
Η πλημμύρα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και αποτροπής της καταστροφής, σε αντίθεση με άλλες φυσικές καταστροφές όπως ο σεισμός.
Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να την κατευθύνουμε με έργα και συνήθως με μη έργα (πολεοδομική σχεδίαση, έργα αποχέτευσης, φράγματα, …)
Δεν μπορούμε να μειώσουμε το νερό που τις προκαλεί, αλλά μπορούμε να μειώσουμε
  • αν αυτό το νερό θα προκαλέσει πλημμύρα
  • που θα κατευθυνθεί η πλημμύρα
  • τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Όπως όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι, η επιτυχής αντιμετώπισή της έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα τον εφησυχασμό και την απροθυμία ή τη χαλάρωση λήψης μέτρων και αποδοχής τους κόστους
Επομένως χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο των ενεργών πολιτών όσο και την ενσωμάτωση της διαθέσιμης πληροφορίας.

Η Υπηρεσία ERMIS-F  θα κάνει  διαθέσιμα σενάρια Χρήσης Γης, τη Βάση Γνώσης, την Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης και crowd-sourcing δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους επαγγελματίες  που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού της πόλης, αλλά και στους ενεργούς πολίτες μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που μεσο-μακροπρόσθεμα θα μπορούν να αλλάξουν το πλημμυρικό τοπίο της περιοχής τους.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?