3/4/2019
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Ερευνητή: «Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F» της Πράξης «ERMIS-F ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

21/2/2019
Ορθή Επανάληψη Προσκλήσεως Eνδιαφέροντος της Διευθύνσεως Υδάτων Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της από 13/2/19 Πρoσκλήσεως

13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδίαση, υλοποιήση και συντήρηση του web site της Πράξης – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πρωτογενούς Υλικού» (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)
ΤΜΗΜΑ 2: «Υποστήριξη / εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης» (ΠΕ 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2)

12/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ: Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στα πλαίσια της πράξης ERMIS – F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

15/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.4.2 & 6.4.2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMISF»

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?