10/4/2019: Επαναπροκύρηξη Διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMISF.

3/4/2019: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Ερευνητή: «Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F» της Πράξης «ERMIS-F ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

26/2/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F.

21/2/2019: Ορθή Επανάληψη Προσκλήσεως Eνδιαφέροντος της Διευθύνσεως Υδάτων Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της από 13/2/19 Πρoσκλήσεως

13/2/2019: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδίαση, υλοποιήση και συντήρηση του web site της Πράξης – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πρωτογενούς Υλικού» (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)

ΤΜΗΜΑ 2: «Υποστήριξη / εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης» (ΠΕ 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2)

12/02/2019: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ: Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στα πλαίσια της πράξης ERMIS – F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

14/12/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ -ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: » ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠOΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

15/11/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.4.2 & 6.4.2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMISF»

17/10/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ERMISF ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»

18/06/2018, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DESKTOP PUBLISHING (ΓΙΑ NEWSLETTER & ΕΝΤΥΠΑ) ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ERMIS –F (ΠΕ 2.6.2, ΠΕ6.6.3 )

 

 

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?