Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

Environmental Risk Management Information Service – Floods

Δημόσιο εργαλείο πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων για πλημμύρες και άλλους φυσικούς κινδύνους. Τοπικές αρχές, επαγγελματίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες αξιοποιούν έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία με ενεργό συμμετοχή μέσω γεωγραφικού πόρταλ, Κοινωνικού Δικτύου,  Πληθοπορισμού, Βάσης Γνώσης  και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στο Β. Αιγαίο, την Κρήτη και την Κύπρο.

 

H Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων,  ERMIS-F ,  είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregVA «Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020», στον Άξονα «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το ERMIS-F αναπτύσσει ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών,  με εστίαση τις πλημμύρες,  για τρεις Περιφέρειες Eφαρμογής:

 • της Κύπρου και ειδικότερα με βροχομετρικούς σταθμούς στην περιοχή της Λεμεσού  
 • του Βορείου Αιγαίου, με εστίαση στην περιοχή της Καλλονής
 • της Κρήτης, με εστίαση στην περιοχή Ν. Κυδωνίας Χανίων

Το  ERMIS-F θα παραδώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της κάθε περιοχής εφαρμογής για Δημόσια χρήση:

 • μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία,
 • ένα Ψηφιακό Σύστημα και
 • μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδύνων

που θα υποστηρίζονται από μια εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης και Crowd Sourcing, προσβλέποντας στη  δυναμική αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από την τοπική κοινωνία.

Το έργο σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες,  για τις τρεις Περιφέρειες εφαρμογής,  αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα, σε διαδικτυακό περιβάλλον με κατάλληλη διεπαφή, διαθέσιμο σε αρμόδιες υπηρεσίεςαυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες και πολίτες, με τον κατάλληλο για τον καθένα τρόπο. 

To ERMIS-F  

 • υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/EC για τη διαχείριση κινδύνου πλημμυρών, τόσο στο κομμάτι των πλημμυρικών κινδύνων όσο και στην διάχυση της σχετικής πληροφορίας στην Κοινωνία των πολιτών μέσω μιας  διαδικτυακής πλατφόρμας προσβάσιμη σε όλους.
 • συμβάλει στις κατευθύνσεις της Οδηγίας INSPIRE που αφορά τις Γεωγραφικές Πληροφορίες.
 • υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, τόσο στην πρόληψη των επιπτώσεων από την Κλιματική Αλλαγή μέσω της αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων όσο και σε επίπεδο κινητοποίησης της Κοινωνίας των πολιτών.

 

Η Δημόσια  Διαδικτυακή  Υπηρεσία ERMIS-F που θα προκύψει από το έργο θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία λήψεως  αποφάσεων σε φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών που (θέλουν να) έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου της πλημμύρας.

Το ERMIS-F,  μεταξύ άλλων, θα μπορεί να υποστηρίζει  με την κατάλληλη επιστημονική πληροφορία

 • την  αναβάθμιση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης,
 • την πρόγνωσης πλημμυρών σε αρμόδιους Φορείς,
 • θα ενισχύει, με εστιασμένη εκπαίδευση και  ενημέρωση την ετοιμότητα του κοινού σε πλημμυρικά γεγονότα,

 με στόχο την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από αυτά (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων).  Με ειδικές εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης και εφαρμογή Crowd Sourcing θα φροντίσει να διασφαλίσει τη συνέργεια φορέων και πολιτών και τη συνεχή τους υποστήριξη.

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?