AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • α
 • Ανάντη
  Τα ανάντη τμήματα του ποταμού είναι αυτά που βρίσκονται προς τις πηγές και τα κατάντη αυτά που βρίσκονται προς τις εκβολές. Read More
 • Αποστράγγισης ποταμού
  Το τμήμα της επιφάνειας του εδάφους που συλλέγει φυσικά τα ύδατα με τη βοήθεια παραποτάμων που συγκλίνουν σε ένα κύριο ποταμό και την αποστραγγίζουν. Read More
 • Αστραπιαία πλημμύρα
  Οι στιγμιαίες πλημμύρες είναι ορμητικές πλημμύρες που συμβαίνουν ξαφνικά, 6-12 ώρες ή λιγότερο μετά από την αντίστοιχη βροχόπτωση. Συμβαίνουν μετά από μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση και διαρκούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προκύπτουν(...) Read More
 • δ
 • Διακινδύνευση Πλημμύρας
  Oρίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας πραγματοποίησης μιας πλημμύρας με τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που θα προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκή Οδηγία(...) Read More
 • Διακινδύνευσης Πλημμύρας
  Χάρτες που υποδεικνύουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που έχουν σχέση με την πλημμύρα, εκφρασμένες ως προς τον ενδεικτικό αριθμό των κατοίκων που πιθανόν να επηρεαστούν, το τύπο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η οποία πιθανόν να(...) Read More
 • Διάρκεια Πλημμύρας
  Ο συνολικός χρόνος ου το ρεύμα είναι πάνω από τη «στάθμη της πλημμύρας». Read More
 • Διαχείριση κινδύνων πληµµύρας
  Οι πρακτικές που αφορούν τον εκ των προτέρων εντοπισμό, την ανάλυση και τον περιορισμό των κινδύνων πλημμυρών, έχοντας στο επίκεντρο τα εξής στοιχεία: ·     Πρόληψη: αποτροπή ζημιών που οφείλονται σε πλημμύρες, π.χ. με την απαγόρευση της(...) Read More
 • ε
 • Εκφόρτιση Πλημμύρας
  Ο όγκος του νερού ανά μονάδα χρόνου σε μια συγκεκριμένη θέση (m3/s) τη στιγμή που το νερό υπερχειλίζει την κοίτη. Read More
 • Επαναληπτικότητας
  Ορίζεται ως το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών εμφανίσεων ενός υδρολογικού συμβάντος ενός δεδομένου ή μεγαλύτερου μεγέθους, που συνήθως εκφράζεται σε έτη. Read More
 • Επικινδυνότητα πλημμύρας
  Η πιθανότητα δυνητικά καταστροφικού συμβάντος πλημμύρας εντός δεδομένης περιόδου για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Read More
 • Επιπτώσεις πλημμύρας
  Μια πλημμύρα μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία μιας περιοχής και στην κοινωνία της. Ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και έντονες οικονομικές δραστηριότητες οι ζημιές που προκαλούν είναι πολύ(...) Read More
 • Επιφανειακή απορροή
  Το σύνολο του νερού και των κατακρημνισμάτων που δεν διεισδύει στο έδαφος αλλά κινείται επιφανειακά με τη βοήθεια των ποταμών. Read More
 • Ετοιμότητα για έκτακτη ανάγκη
  Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων δράσεων του οποίου οι στόχοι είναι να ενισχύσει τη συνολική ικανότητα και δυνατότητα μιας χώρας ή μιας κοινότητας να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να οδηγήσει σε μια(...) Read More
 • ζ
 • Ζημίες από πλημμύρα
  (Flood Damages) . Οι ζημιές από πλημμύρα κατηγοριοποιούνται σε υλικές και μη υλικές. Οι υλικές ζημιές είναι τα κόστη αποκατάστασης ή τα νομισματικά ποσά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άμεσης επαφής του νερού της πλημμύρας και των φερτών(...) Read More
 • κ
 • Κανάλι
  Ένα ανοιχτό μέσο μεταφοράς επιφανειακών όμβριων υδάτων που έχει ένα πυθμένα και πλευρές σε γραμμική διάταξη. Τα κανάλια μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά. Τα κανάλια έχουν αναχώματα κατά μήκος των πλευρών τους για να αυξηθεί το βάθος τους. Read More
 • Κατάντη
  Τα ανάντη τμήματα του ποταμού είναι αυτά που βρίσκονται προς τις πηγές και τα κατάντη αυτά που βρίσκονται προς τις εκβολές. Read More
 • Κατάσταση Κινητοποίησης πολιτικής προστασίας
  "Είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από(...) Read More
 • Κατείσδυση
  Η κίνηση – διείσδυση του νερού των κατακρημνισμάτων εντός των εδαφών. Read More
 • Κίνδυνος
  Η πιθανότητα βλαβερών συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών (θάνατοι, τραυματισμοί, απώλεια ιδιοκτησίας, πόρων ζωής, διακοπή οικονομικής δραστηριότητας ή περιβαλλοντική καταστροφή) που προκύπτει από αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε φυσικές ή(...) Read More
 • Κίνδυνος Πλημμύρας
  Oρίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας πραγματοποίησης μιας πλημμύρας με τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που θα προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκή Οδηγία(...) Read More
 • λ
 • Λεκάνη απορροής
  Το τμήμα της επιφάνειας του εδάφους που συλλέγει φυσικά τα ύδατα με τη βοήθεια παραποτάμων που συγκλίνουν σε ένα κύριο ποταμό και την αποστραγγίζουν. Read More
 • Λεκάνη κατάκλυσης
  Το τμήμα της επιφάνειας του εδάφους που συλλέγει φυσικά τα ύδατα με τη βοήθεια παραποτάμων που συγκλίνουν σε ένα κύριο ποταμό και την αποστραγγίζουν. Read More
 • ο
 • Ογκος Πλημμύρας
  Ο συνολικός όγκος απορροής κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, ο οποίος ισούται με το μέσο ρυθμό ροής πολλαπλασιασμένο με το χρόνο (διάρκεια πλημμύρας). Read More
 • Οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα
  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). Read More
 • Ομβρια Ύδατα
  Κατακρήμνιση από βροχή ή χιόνι που συσσωρεύεται σε ένα φυσικό ή τεχνητό σύστημα υδατορεύματος. Read More
 • π
 • Παράκτιες πλημμύρες
  Πλημμύρες σε παράκτια εδάφη χαμηλού υψόμετρου από ύδατα από τη θάλασσα, εκβολές ποταμών ή παράκτιες λίμνες, οφειλόμενες σε φαινόμενα όπως ακραία παλιρροϊκά επίπεδα, καταιγίδες ή τη δράση των κυμάτων. Read More
 • Παροχή
  Η ποσότητα νερού ου διέρχεται από ένα ορισμένο σημείο ενός υδάτινου ρεύματος σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Read More
 • Παροχή πλημμύρας
  Ο όγκος του νερού ανά μονάδα χρόνου σε μια συγκεκριμένη θέση (m3/s) τη στιγμή που το νερό υπερχειλίζει την κοίτη. Read More
 • Περίοδος Επαναφοράς
  Ορίζεται ως το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών εμφανίσεων ενός υδρολογικού συμβάντος ενός δεδομένου ή μεγαλύτερου μεγέθους, που συνήθως εκφράζεται σε έτη. Read More
 • Πλημμύρα
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ (European Commission 2007) «πλημμύρα» ορίζεται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει πλημμύρες που προκαλούνται(...) Read More
 • Πλημμύρα από υπόγεια ύδατα
  Οι πλημμύρες από τα υπόγεια ύδατα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απότομης ανόδου της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή από την ενεργοποίηση πηγών διαλείπουσας ροής. Read More
 • Πλημμύρα ποταμού
  Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η κοίτη ενός ποταμού κατακλύζεται περιοδικά από νερό και ιζήματα και έχει σαν συνέπεια την υπερχείλιση της κοίτης και την πλάγια μετανάστευσή της. Read More
 • Πλημμύρα που προκαλείται από βροχόπτωση
  Πλημμύρες που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες κατακλύζουν κορεσμένα φυσικά ή αστικά συστήματα αποστράγγισης. Η περίσσεια του νερού δεν μπορεί να απορροφηθεί και εκρέει σε δρόμους ή ρέει από τις πλαγιές λόφων. Read More
 • Πλημμυρικές περιοχές
  Είναι μια επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη επιφάνεια δίπλα σε ρέμα ή ποταμό που αντιμετωπίζει περιστασιακές ή περιοδικές πλημμύρες. Περιλαμβάνει την πλημμυρική οδό (floodway), η οποία αποτελείται από το κανάλι (stream channel) και τις παρακείμενες(...) Read More
 • Πλημμυρική κοίτη
  Είναι μια επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη επιφάνεια δίπλα σε ρέμα ή ποταμό που αντιμετωπίζει περιστασιακές ή περιοδικές πλημμύρες. Περιλαμβάνει την πλημμυρική οδό (floodway), η οποία αποτελείται από το κανάλι (stream channel) και τις παρακείμενες(...) Read More
 • Πλημμυρική λεκάνη
  Είναι η λεκάνη τα όρια της οποίας ορίζονται από την ανωτερη στάθμη κατά τη διάρκεια της μέγιστης ροής της πλημμύρας. Read More
 • Ποτάμια πλημμύρα
  Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η κοίτη ενός ποταμού κατακλύζεται περιοδικά από νερό και ιζήματα και έχει σαν συνέπεια την υπερχείλιση της κοίτης και την πλάγια μετανάστευσή της. Read More
 • Πράσινη υποδομή
  Σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών ή ημιφυσικών χώρων, σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, το οποίο παράλληλα συντελεί στην υποστήριξη ή αποκατάσταση φυσικών και οικολογικών διεργασιών.(...) Read More
 • σ
 • Στάθμη πλημμύρας
  O όρος αυτός δηλώνει ότι η στάθμη της επιφάνειας του νερού είναι ψηλότερα από τα κανονικά και είναι πιθανό να προκληθούν καταστροφές σε κατασκευές που βρίσκονται στη λεκάνη κατάκλυσης. Read More
 • Στιγμιαία πλημμύρα
  Οι στιγμιαίες πλημμύρες είναι ορμητικές πλημμύρες που συμβαίνουν ξαφνικά, 6-12 ώρες ή λιγότερο μετά από την αντίστοιχη βροχόπτωση. Συμβαίνουν μετά από μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση και διαρκούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προκύπτουν(...) Read More
 • Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Πλημμύρα
  Μια προειδοποίηση για πλημμύρα εκδίδεται όταν ο ποταμός υπερβεί για πρώτη φορά τη «στάθμη της πλημμύρας»/το όριο πλημμύρας του και μπορεί να επανεκδοθεί αν μια νέα πρόγνωση, για τον ποταμό και για το σημείο που προβλέπεται να φτάσει, είναι(...) Read More
 • Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
  Έγγραφο που καθορίζει τους κατάλληλους στόχους και μέτρα πρόληψης, προστασίας και ετοιμότητας έναντι των πλημμυρών. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ΣΔΚΠ και συντονίζουν τη σχεδιαζόμενη δράση στο επίπεδο της λεκάνης απορροής ποταμού. Read More
 • τ
 • Τρωτότητα
  Είναι ο βαθμός της ευπάθειας μίας φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής κοινωνίας-συστήματος απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Πρόκειται για ένα σύνολο καταστάσεων και διαδικασιών, οι οποίες πηγάζουν από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και(...) Read More
 • υ
 • Υδραυλικές Κατασκευές
  Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να περικλείσουν, φιλοξενήσουν, μεταφέρουν ή ελέγξουν τη ροή του νερού, όπως φράγματα, αγωγοί, οχετοί, κανάλια και γέφυρες. Read More
 • Υδραυλική
  Η ανάλυση του νερού ή άλλου υγρού σε κίνηση και η δράση του. Επίσης ένα πεδίο μελέτης που ασχολείται με το πρότυπο της ροής και το ρυθμό της κίνησης του νερού, βασιζόμενο στις αρχές της μηχανικής των ρευστών. Read More
 • Υδρογραφική λεκάνη
  Το τμήμα της επιφάνειας του εδάφους που συλλέγει φυσικά τα ύδατα με τη βοήθεια παραποτάμων που συγκλίνουν σε ένα κύριο ποταμό και την αποστραγγίζουν. Read More
 • Υδρογραφικό δίκτυο
  Είναι το σύνολο των παραποτάμων και ποταμών που αποστραγγίζουν μια περιοχή (λεκάνη απορροής) από το νερό των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων προς τη θάλασσα. Read More
 • Υδρολογία
  Η επιστημονική ανάλυση της βροχόπτωσής και της απορροής, οι ιδιότητές της, τα φαινόμενα και η κατανομή της καθώς και η δυναμική των υδάτων κάτω από το έδαφος και την ατμόσφαιρα. Read More
 • Υστέρηση ή χρόνος υστέρησης
  Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της βροχόπτωσης και της εκδήλωσης της πλημμύρας. Read More
 • χ
 • Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
  Χάρτες που παρουσιάζουν τις περιοχές οι οποίες είναι πιθανόν να καλυφθούν σύμφωνα με τρεις πιθανότητες (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) και συμπληρώνονται με τον τύπο και την έκταση της πλημμύρας, τα βάθη ή τα επίπεδα της στάθμης του νερού, τη ταχύτητα(...) Read More
 • Χάρτες Κινδύνου
  Χάρτες που υποδεικνύουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που έχουν σχέση με την πλημμύρα, εκφρασμένες ως προς τον ενδεικτικό αριθμό των κατοίκων που πιθανόν να επηρεαστούν, το τύπο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η οποία πιθανόν να(...) Read More

CONTACT US

  Μέγεθος γραμμάτων
  Αντίθεση

  Log in with your credentials

  Forgot your details?