AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • Αμυνα για την πλημμύρα
  Μια κατασκευή (ή σύστημα κατασκευών) που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πλημμύρα της γης και ιδιοκτησίας από υδάτινα ρέματα ή/και τη θάλασσα. Τέτοιες άμυνες μπορεί να έχουν τη μορφή τείχους πλημμύρας ή αναχωμάτων ή τη διαχείριση της(...) Read More
 • Ανάλυση Κινδύνου
  Μια συστηματική χρήση διαθέσιμων πληροφοριών για τον προσδιορισμό της συχνότητας εμφάνισης συγκεκριμένων συμβάντων και του μεγέθους των πιθανών επιπτώσεων τους, προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο του κινδύνου. Γίνεται συνήθως στα πλαίσια μιας(...) Read More
 • Ανάντη – Κατάντη
  Τα ανάντη τμήματα του ποταμού είναι αυτά που βρίσκονται προς τις πηγές και τα κατάντη αυτά που βρίσκονται προς τις εκβολές. Read More
 • Ανάχωμα
  Τα αναχώματα είναι μηχανικές κατασκευές γεμάτες με χώμα, σχεδιασμένες να κρατούν τα υψηλά επίπεδα ποταμού ή να προστατεύουν από τις παράκτιες πλημμύρες. Συνήθως καλύπτονται από γρασίδι, αλλά μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη προστασία έναντι της(...) Read More
 • Ανθεκτικότητα
  Η ικανότητα των ατόμων, των κοινοτήτων, των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των συστημάτων να απορροφούν τις πιέσεις και να διατηρούν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια εξωτερικών πιέσεων. Read More
 • Απόκριση
  Η αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η παροχή υπηρεσιών διάσωσης και άμεσης βοήθειας. Read More
 • Απομακρυσμένα Επίπεδα
  Θεματικά επίπεδα που διατίθονται από τρίτους φορείς μέσω διαδικτύου Read More
 • Απομακρυσμένες Υπηρεσίες
  Γεωγραφική πληροφορία που διατίθεται μέσω διαδικτύου από τρίτους φορείς Read More
 • Απορροή
  Η απορροή του νερού που συμβαίνει όταν (α) ένα έδαφος διηθείται σε πλήρη χωρητικότητα, ή (β) η βροχόπτωση συμβαίνει με ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό με τον οποίο μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος. Η περίσσεια νερού από τη βροχή και από άλλες(...) Read More
 • Αριστερή όχθη
  Η περιοχή στα αριστερά και δίπλα στο κανάλι του ποταμού, κοιτάζοντας προς τα κατάντη. Read More
 • Αρμόδιο Μέρος για επικοινωνία
  Το μέρος που είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον πόρο ή για την απόκτησή του. Read More
 • Αστραπιαία ή Στιγμιαία πλημμύρα
  Οι στιγμιαίες πλημμύρες είναι ορμητικές πλημμύρες που συμβαίνουν ξαφνικά, 6-12 ώρες ή λιγότερο μετά από την αντίστοιχη βροχόπτωση. Συμβαίνουν μετά από μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση και διαρκούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προκύπτουν(...) Read More
 • Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) ή Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), ή Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
  Σύνολο υλικού, λογισμικού και διαδικασιών, το οποίο με την κατάλληλη χρήση υποστηρίζει τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και παρουσίαση δεδομένων με χωρική αναφορά. Read More
 • Γεωγραφικό Στοιχείο
  Ένα γεωγραφικό στοιχείο (οντότητα) ενός θεματικού επιπέδου Read More
 • Γεωμορφολογία (Geomorphology)
  Διαδικασίες διάβρωσης, εναπόθεσης και μεταφοράς ιζημάτων που επηρεάζουν τη φυσική μορφή ενός ποταμού και της πλημμυρικής κοίτης του. Read More
 • Γεωπύλη
  Διαδικτυακή εφαρμογή για την διατήρηση και διανομή γεωγραφικής πληροφορίας (Θεματικά επίπεδα και χάρτες) Read More
 • Γεωχωρικά δεδομένα
  Δεδομένα με αναφορά σε θέσεις του γεωγραφικού χώρου Read More
 • Δεξιά όχθη
  Η περιοχή στα δεξιά και δίπλα στο κανάλι του ποταμού, κοιτάζοντας προς τα κατάντη. Read More
 • Δημιουργία Χάρτη
  Η διαδικασία δημιουργίας χαρτών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υπέρθεση θεματικών επιπέδων και τον ορισμό χαρτογραφικού στυλ. Read More
 • Διαδικτυακή Χαρτογραφική Υπηρεσία
  Ένα πρωτόκολλο για την διανομή γεωαναφερμένων εικόνων χαρτών στο διαδίκτυο Read More
 • Διακινδύνευση Πλημμύρας ή Κίνδυνος Πλημμύρας
  Ορίζεται ως ο συνδυασμός της πιθανότητας πραγματοποίησης μιας πλημμύρας με τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που θα προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκή Οδηγία(...) Read More
 • Διανυσματικό επίπεδο
  Οργάνωση των δεδομένων σύμφωνα με το διανυσματικό μοντέλο αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου σύμφωνα με τον οποίο τα χωρικά δεδομένα αναπαρίστανται με τη χρήση συντεταγμένων. Στα διανυσματικά δεδομένα τα σημεία, οι γραμμές και τα πολύγωνα(...) Read More
 • Διάρκεια Πλημμύρας
  Ο συνολικός χρόνος που το ρεύμα είναι πάνω από τη «στάθμη της πλημμύρας». Read More
 • Διαχείρηση κινδύνων πλημμύρας
  Οι πρακτικές που αφορούν τον εκ των προτέρων εντοπισμό, την ανάλυση και τον περιορισμό των κινδύνων πλημμυρών, έχοντας στο επίκεντρο τα εξής στοιχεία: ·     Πρόληψη: αποτροπή ζημιών που οφείλονται σε πλημμύρες, π.χ. με την απαγόρευση της(...) Read More
 • Διαχείριση Πλημμύρας
  Η διαχείριση των πλημμυρών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, είναι η εφαρμογή τριών ομάδων αλληλεπικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων: πρόληψη, αντίδραση και ανάκαμψη. Read More
 • Διαχείριση Πλημμυρικών περιοχών ή πλημμυρικής κοίτης
  Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για τη μείωση των πλημμυρών και των ζημιών από τη διάβρωση και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των πόρων της άγριας πανίδας σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.(...) Read More
 • Εκταση Πλημμύρας
  Η περιοχή που έχει πληγεί από πλημμύρες, ή κινδυνεύει να πλημμυρίσει από μία ή περισσότερες πηγές πλημμύρας με συγκεκριμένη πιθανότητα. Read More
 • Εκτίμηση Κινδύνου Πλημμύρας
  Μια εκτίμηση που διενεργείται από τις αρχές σχεδιασμού, τους προγραμματιστές και τους αιτούντες του κίνδυνου πλημμύρας και των επιπτώσεων της αλλαγής χρήσεων γης, κατάλληλες για την κλίμακα και τη φύσης της πρότασης ανάπτυξης. Read More
 • Ελεγχος πλημμυρών
  Διάφορες δραστηριότητες και κανονισμοί που συμβάλλουν στη μείωση ή την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από πλημμύρες. Οι τυπικές δραστηριότητες αντιμετώπισης πλημμυρών περιλαμβάνουν: έργα διαρθρωτικών ελέγχων πλημμύρας (όπως τη σταθεροποίηση(...) Read More
 • Επικινδυνότητα πλημμύρας
  Η πιθανότητα δυνητικά καταστροφικού συμβάντος πλημμύρας εντός μιας δεδομένης περιόδου για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Read More
 • Επίπεδο ζημιάς από πλημμύρα
  Γενικά ο όρος αυτός είναι συγκρίσιμος με το «επίπεδο πλημμύρας», αλλά στην περίπτωση αυτή το επίπεδο μπορεί να είναι κάπως υψηλότερο ή χαμηλότερο από τους επίσημους χαρακτηρισμούς του επίπεδου πλημμύρας. Αναφέρεται στο επίπεδο του νερού σε ένα(...) Read More
 • Επιπτώσεις πλημμύρας
  Μια πλημμύρα μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία μιας περιοχής και στην κοινωνία της. Ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και έντονες οικονομικές δραστηριότητες οι ζημιές που προκαλούν είναι πολύ(...) Read More
 • Επιφάνεια Απορροής
  Η περιοχή (στρέμματα, τετραγωνικά μίλια, κ.λ.π.) από την οποία το νερό μεταφέρεται μέσω συστήματος απορροής. Read More
 • Επιφανειακή απορροή
  Το σύνολο του νερού και των κατακρημνισμάτων που δεν διεισδύει στο έδαφος αλλά κινείται επιφανειακά με τη βοήθεια των ποταμών. Read More
 • Επιφανειακή Πλημμύρα
  Επιφανειακή πλημμύρα προκύπτει από την περίσσεια νερού που διατρέχει την επιφάνεια της γης και δεν προέρχεται από κοίτη. Υπάρχουν πολύ περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πλημμύρες από αυτήν την πηγή. Read More
 • Ετήσια Πιθανότητα Υπέρβασης
  Είναι η πιθανότητα που συνδέεται με μια περίοδο επιστροφής. Έτσι, ένα γεγονός με περίοδο επαναφοράς Τ = 50 ετών έχει ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 1/T ή 0,02 (2%). Read More
 • Ετοιμότητα για έκτακτη ανάγκη
  Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων δράσεων του οποίου οι στόχοι είναι να ενισχύσει τη συνολική ικανότητα και δυνατότητα μιας χώρας ή μιας κοινότητας να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να οδηγήσει σε μια(...) Read More
 • Ευαισθητοποίηση
  Η ευαισθητοποίηση του κοινού, η συμμετοχή και η υποστήριξη της κοινότητας αποτελούν βασικά συστατικά μιας βιώσιμης διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου. Η βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο πλημμύρας και οι ενέργειες που(...) Read More
 • Ευαισθητοποίηση για την πλημμύρα
  Η σωστή εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των πλημμυρών και η γνώση των σχετικών διαδικασιών προειδοποίησης, αντίδρασης και εκκένωσης πλημμυρών. Σε κοινότητες με υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης για τις πλημμύρες, η ανταπόκριση στην προειδοποίηση για(...) Read More
 • Ζημίες από πλημμύρα
  Οι ζημιές από πλημμύρα κατηγοριοποιούνται σε υλικές και μη υλικές. Οι υλικές ζημιές είναι τα κόστη αποκατάστασης ή τα νομισματικά ποσά που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άμεσης επαφής του νερού της πλημμύρας και των φερτών υλικών με καλλιέργειες,(...) Read More
 • Θεματική Κατηγορία
  Η θεματική κατηγορία είναι υψηλού επιπέδου σχήμα κατηγοριοποίησης που βοηθά στην ομαδοποίηση και την θεματοκεντρική αναζήτηση διαθέσιμων πόρων Read More
 • Θεματικό επίπεδο
  Ένα σύνολο θεματικών δεδομένων που περιγράφονται και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο. Τα θεματικά επίπεδα μπορούν να τοποθετηθούν σε επικάλυψη για προβολή ή χωρική ανάλυση και μπορεί να είναι διανυσματικού ή ψηφιδωτού τύπου Read More
 • Θεματικός χάρτης
  Χάρτης στον οποίο απεικονίζονται επιλεγμένα είδη πληροφορίας (θεματικά επίπεδα) που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Read More
 • Ιδιότητα
  Περιγραφικά (μη χωρικά) πεδιά σχετικά με γεωγραφικές οντότητες. Καλλούνται και γνωρίσματα ή θεματικές ιδιότητες Read More
 • Ιζημα
  Σωματίδια εδάφους, άμμος και μέταλλα πλένονται από τη γη σε υδάτινα συστήματα ως αποτέλεσμα φυσικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Read More
 • Κανάλι
  Ένα ανοιχτό μέσο μεταφοράς επιφανειακών όμβριων υδάτων που έχει ένα πυθμένα και πλευρές σε γραμμική διάταξη. Τα κανάλια μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά. Τα κανάλια έχουν αναχώματα κατά μήκος των πλευρών τους για να αυξηθεί το βάθος τους. Read More
 • Κανονισμοί πλημμυρικού κινδύνου
  Οι κανονισμοί για τον κίνδυνο πλημμύρας εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες, η οποία αποσκοπεί στην παροχή μιας συνεπούς προσέγγισης για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η προσέγγιση(...) Read More
 • Καταγωγή
  Πρόκειται για δήλωση του ιστορικού επεξεργασίας ή/και της συνολικής ποιότητας του πόρου Read More
 • Κατείσδυση
  Η κίνηση – διείσδυση του νερού των κατακρημνισμάτων εντός των εδαφών. Read More
 • Κίνδυνος
  Η πιθανότητα βλαβερών συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών (θάνατοι, τραυματισμοί, απώλεια ιδιοκτησίας, πόρων ζωής, διακοπή οικονομικής δραστηριότητας ή περιβαλλοντική καταστροφή) που προκύπτει από αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε φυσικές ή(...) Read More
 • Κλίμακα χάρτη
  Ο λόγος της απόστασης πάνω σε χάρτη προς την αντίστοιχη απόσταση πάνω στην επιφάνεια της γης. Read More
 • Κλιματική Αλλαγή
  Ως Κλιματική αλλαγή ορίζεται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Αυτές θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση(...) Read More
 • Κύμα καταιγίδας
  Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας προκαλείται από τις επιπτώσεις της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, του ανέμου και της υψηλής παλίρροιας. Read More
 • Κωδικοποίηση (σύνολο χαρακτήρων)
  Η ανάθεση μοναδικού κωδικού σε κάθε μονάδα πληροφορίας (π.χ. κωδικοποίηση γραμμάτων με τη χρήση χαρακτήρων ASCII ή UTF-8) Read More
 • Λεκάνη απορροής ή αποστράγγισης ποταμού ή λεκάνη κατάκλυσης ή υδρογραφική λεκάνη
  Το τμήμα της επιφάνειας του εδάφους που συλλέγει φυσικά τα ύδατα με τη βοήθεια παραποτάμων που συγκλίνουν σε ένα κύριο ποταμό και την αποστραγγίζουν. Read More
 • Λεκάνη κατακράτησης
  Μια μικρή, τεχνητή δεξαμενή που συνδέεται με μια υδάτινη οδό στην οποία αποθηκεύεται προσωρινά το νερό της πλημμύρας, μειώνοντας ενδεχομένως ή καθυστερώντας την πιθανότητα ή το μέγεθος των πλημμυρών στα κατάντη. Read More
 • Λέξεις Κλειδιά
  Λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θεματικό επίπεδο ή τον χάρτη Read More
 • Μεγέθυνση/σμίκρυνση
  Η αύξηση ή μείωση της κλίμακας σε μια απεικόνιση χωρικών δεδομένων Read More
 • Μέγιστη Πιθανή Πλημμύρα
  Εκτίμηση για τη μεγαλύτερη δυνατή πλημμύρα που θα μπορούσε να συμβεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, υπό τις πιο σοβαρές υφιστάμενες μετεωρολογικές και υδρολογικές συνθήκες. Read More
 • Μέγιστη στάθμη νερού/αιχμή πλημμύρας
  Το υψηλότερο επίπεδο που φτάνει το νερό σε μια υδάτινη οδό ή σώμα κατά τη διάρκεια πλημμύρας. Είναι ένα μέτρο του μεγέθους (ή του μεγέθους) μιας πλημμύρας. Read More
 • Μέγιστος ρυθμός ροής / μέγιστη ροή νερού
  Η μέγιστη ροή νερού σε μια υδάτινη οδό - συνήθως μετριέται σε κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Είναι ένα μέτρο του μεγέθους (ή του μεγέθους) μιας πλημμύρας. Read More
 • Μεταδεδομένα
  Δεδομένα τα οποία περιέχουν τα χαρακτηριστικά άλλων δεδομένων (περιγραφές για τα δεδομένα). Περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες, όπως για το περιεχόμενο, την ποιότητα, τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναφέρονται, το βαθμό ακρίβειας, την(...) Read More
 • Μετακίνηση
  Η μετακίνηση ενός χάρτη χωρίς αλλαγή κλίμακας. Προκαλεί αλλαγή της περιοχής παρατήρησης ενώ παράλληλα διατηρείται ο βαθμός λεπτομέρειας Read More
 • Μέτρα διαχείρισης της πλημμύρας
  Το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων τεχνικών για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας, των ζημιών, και των ανθρώπινων δεινών. Ένα μέτρο για τον μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών μπορεί να περιλαμβάνει δομικά και μη δομικά έργα όπως:(...) Read More
 • Μετριασμός πλημμύρας
  Περιλαμβάνει πολιτικές ή δομές που μειώνουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε μια κοινότητα, είτε εμποδίζοντας την είσοδο του νερού της πλημμύρας στην κοινότητα είτε μειώνοντας τις πιθανές ζημιές ή απειλές για τη δημόσια ασφάλεια σε περίπτωση πλημμύρας. Read More
 • Μηχανισμός πολιτικής προστασίας
  Είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από(...) Read More
 • Μορφή αρχείου
  Η δομή οργάνωσης δεδομένων σε ένα αρχείο υπολογιστή, η οποία μπορεί να ακολουθήσει ένα γενικό πρότυπο ή να είναι μοναδική για ένα πρόγραμμα. Συνιθισμένες μορφές αρχείων γεωχωρικών δεδομένων είναι το Shapefile, GeoJSON, KML, GeoTiff κτλ Read More
 • Ογκος Πλημμύρας
  Ο συνολικός όγκος απορροής κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, ο οποίος ισούται με το μέσο ρυθμό ροής πολλαπλασιασμένο με το χρόνο (διάρκεια πλημμύρας). Read More
 • Οδηγία για τις πλημμύρες
  Η ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/ΕΚ για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας βασίζεται και συνδέεται στενά με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν εάν όλα τα υδάτινα ρεύματα και οι ακτές(...) Read More
 • Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα
  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). Read More
 • Ομβρια Ύδατα
  Κατακρήμνιση από βροχή ή χιόνι που συσσωρεύεται σε ένα φυσικό ή τεχνητό σύστημα υδατορεύματος. Read More
 • Παράκτιες πλημμύρες
  Πλημμύρες σε παράκτια εδάφη χαμηλού υψόμετρου από ύδατα από τη θάλασσα, εκβολές ποταμών ή παράκτιες λίμνες, οφειλόμενες σε φαινόμενα όπως ακραία παλιρροϊκά επίπεδα, καταιγίδες ή τη δράση των κυμάτων. Read More
 • Παραποτάμια Ζώνη
  Ένα ποτάμι και όλη η βλάστηση στις όχθες του. Read More
 • Παραπόταμος
  Ένα ρέμα που συνεισφέρει το νερό του σε ένα άλλο ρέμα ή υδάτινο σώμα. Read More
 • Παροχή
  Η ποσότητα νερού που διέρχεται από ένα ορισμένο σημείο ενός υδάτινου ρεύματος σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Read More
 • Παροχή πλημμύρας ή Eκφόρτιση Πλημμύρας
  Ο όγκος του νερού ανά μονάδα χρόνου σε μια συγκεκριμένη θέση (m3/s) τη στιγμή που το νερό υπερχειλίζει την κοίτη. Read More
 • Πεδίο
  Συγκεκριμένη κατηγορία πληροφορίας σε μια βάση δεδομένων ή σύνολο δεδομένων. Συχνα αντιστοιχεί σε στήλη ενός πίνακα. Read More
 • Περίοδος Επαναφοράς ή Επαναληπτικότητας
  Ορίζεται ως το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών εμφανίσεων ενός υδρολογικού συμβάντος ενός δεδομένου ή μεγαλύτερου μεγέθους, που συνήθως εκφράζεται σε έτη. Read More
 • Πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας
  Η πιθανότητα εκδήλωσης ή εμφάνισης ενός συμβάντος πλημμύρας σε οποιοδήποτε έτος. Για παράδειγμα, μια πιθανότητα 1 στα 100 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 1% ενός συμβάντος που συμβαίνει εντός ενός έτους. Read More
 • Πλημμύρα
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ (European Commission 2007) «πλημμύρα» ορίζεται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει πλημμύρες που προκαλούνται(...) Read More
 • Πλημμύρα από υπόγεια ύδατα
  Οι πλημμύρες από τα υπόγεια ύδατα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απότομης ανόδου της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή από την ενεργοποίηση πηγών διαλείπουσας ροής. Read More
 • Πλημμύρα Περιόδου Επαναφοράς 1 στα 100 χρόνια (1-in-100-year return period flood)
  Μεγάλη πλημμύρα που έχει πιθανότητα να εμφανιστεί ένα τοις εκατό σε κάθε δεδομένο έτος. Μπορεί επίσης να ονομαστεί πλημμύρα 100 ετών και συχνά γράφεται ως «πλημμύρα 1:100 ετών». Παρόλο που ονομάζεται «πλημμύρα 1 στα 100 χρόνια», δεν θα υπάρχει(...) Read More
 • Πλημμύρα ποταμού ή Ποτάμια πλημμύρα
  Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η κοίτη ενός ποταμού κατακλύζεται περιοδικά από νερό και ιζήματα και έχει σαν συνέπεια την υπερχείλιση της κοίτης και την πλάγια μετανάστευσή της. Read More
 • Πλημμύρα που προκαλείται από βροχόπτωση
  Πλημμύρες που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες κατακλύζουν κορεσμένα φυσικά ή αστικά συστήματα αποστράγγισης. Η περίσσεια του νερού δεν μπορεί να απορροφηθεί και εκρέει σε δρόμους ή ρέει από τις πλαγιές λόφων. Read More
 • Πλημμύρα Σχεδιασμού
  Μια πλημμύρα γνωστού μεγέθους ή μέσου διαστήματος επανεμφάνισης, ή ένα ιστορικό γεγονός που επιλέγεται για σκοπούς σχεδιασμού χρήσης γης, και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση της συμπεριφοράς των(...) Read More
 • Πλημμυρικές περιοχές ή πλημμυρική κοίτη
  Είναι μια επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη επιφάνεια δίπλα σε ρέμα ή ποταμό που αντιμετωπίζει περιστασιακές ή περιοδικές πλημμύρες. Περιλαμβάνει την πλημμυρική οδό (floodway), η οποία αποτελείται από το κανάλι (stream channel) και τις παρακείμενες(...) Read More
 • Πλημμυρική λεκάνη
  Είναι η λεκάνη τα όρια της οποίας ορίζονται από την ανώτερη στάθμη κατά τη διάρκεια της μέγιστης ροής της πλημμύρας. Read More
 • Πλημμυρικό Φράγμα
  Ένα χωμάτινο ανάχωμα (γνωστό ως τάφρος), ένας τοίχος πλημμύρας ή ένας προσωρινός τοίχος κατασκευασμένος από σακιά με άμμο ή άλλα υλικά κατασκευασμένα για να παρέχουν προστασία από πλημμύρες. Read More
 • Πόρος
  Πόρος πληροφοριών που αφορά άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένη θέση ή γεωγραφική περιοχή· Μπορεί να αναφέρετε σε ένα θεματικό επίπεδο ή έναν χάρτη Read More
 • Πράσινη υποδομή
  Σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών ή ημιφυσικών χώρων, σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, το οποίο παράλληλα συντελεί στην υποστήριξη ή αποκατάσταση φυσικών και οικολογικών διεργασιών.(...) Read More
 • Πρόβλεψη Πλημμύρας
  Εκτίμηση του ύψους νερού στο ποτάμι, της απορροής, του χρόνου εμφάνισης και της διάρκειας μιας πλημμύρας, και ειδικότερα του μέγιστου ρυθμού ροής, σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός υδάτινου συστήματος, που συνήθως προκύπτει από βροχοπτώσεις. Read More
 • Προειδοποίηση για πλημμύρα
  Μια προειδοποίηση για πλημμύρα εκδίδεται όταν ένα ποτάμι υπερβαίνει για πρώτη φορά το επίπεδο πλημμύρας του και μπορεί να επανεκδοθεί εάν μια νέα πρόβλεψη ποταμού για σημείο πρόβλεψης ή προσέγγιση είναι σημαντικά υψηλότερη από μια προηγούμενη(...) Read More
 • Ροή ποταμού
  Η ροή του νερού σε μια υδάτινη οδό, όπως μετράται σε συγκεκριμένη τοποθεσία, συνήθως εκφράζεται σε κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Read More
 • Ρυθμός ροής
  Η ροή είναι ένα μέτρο της ποσότητας του νερού που ταξιδεύει πέρα από ένα σημείο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Στα ποτάμια, η ροή του νερού αναφέρεται συνήθως σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m3/s). Ένα κυβικό μέτρο είναι ο όγκος του νερού(...) Read More
 • Στάθμη νερού ποταμού
  Η στάθμη του νερού σε μια υδάτινη οδό, όπως μετράται από έναν σταθμό μέτρησης ρεμάτων/ποταμών για μια συγκεκριμένη τοποθεσία κατά μήκος μιας υδάτινης οδού, εκφραζόμενη σε μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, ή ένα εναλλακτικό αυθαίρετο(...) Read More
 • Στάθμη πλημμύρας
  O όρος αυτός δηλώνει ότι η στάθμη της επιφάνειας του νερού είναι ψηλότερα από τα κανονικά και είναι πιθανό να προκληθούν καταστροφές σε κατασκευές που βρίσκονται στη λεκάνη κατάκλυσης. Read More
 • Σταθμός μέτρησης ροής ποταμού
  Μετρά το ύψος του νερού σε ένα ποτάμι σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Μπορεί να είναι χειροκίνητος ή αυτοματοποιημένος. Read More
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  Ένα μακροπρόθεσμο (συνήθως 50 ή περισσότερα έτη) τεκμηριωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των ποταμών ή των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων πλημμύρας και παράκτιας άμυνας(...) Read More
 • Στυλ
  Οι χαρτογραφικοί και γραφιστικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε ένα θεματικό επίπεδο για την προβολή του σε χάρτη Read More
 • Συγγραφέας Μεταδεδομένων
  Το μέρος που είναι αρμόδιο για την δημιουργία των μεταδεδομένων του πόρου Read More
 • Σύνολο Δεδομένων
  Συλλογή (ομάδα) δεδομένων με κοινό θέμα ή κοινά γμωρίσματα Read More
 • Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Πλημμύρα
  Μια προειδοποίηση για πλημμύρα εκδίδεται όταν ο ποταμός υπερβεί για πρώτη φορά τη «στάθμη της πλημμύρας» του και μπορεί να επανεκδοθεί αν μια νέα πρόγνωση, για τον ποταμό και για το σημείο που προβλέπεται να φτάσει, είναι σημαντικά υψηλότερη(...) Read More
 • Συχνότητα Πλημμύρας
  Η πιθανότητα ότι ένα συγκεκριμένο μέγεθος (ή σοβαρότητα) πλημμύρας θα συμβεί σε ένα δεδομένο έτος. Read More
 • Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
  Έγγραφο που καθορίζει τους κατάλληλους στόχους και μέτρα πρόληψης, προστασίας και ετοιμότητας έναντι των πλημμυρών. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ΣΔΚΠ και συντονίζουν τη σχεδιαζόμενη δράση στο επίπεδο της λεκάνης απορροής ποταμού. Read More
 • Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών σε Λεκάνη Απορροής
  Τα Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών σε λεκάνες απορροής είναι ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με βιώσιμο τρόπο για τους ανθρώπους και το ανεπτυγμένο και φυσικό περιβάλλον. Read More
 • Τμήμα Ποταμού
  Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο μήκος ενός υδάτινου σώματος. Για παράδειγμα, ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ένα τμήμα ενός ρέματος ή κοίτης μεταξύ δύο γεφυρών. Εναλλακτικά, το μήκος ενός(...) Read More
 • Τρωτότητα
  Είναι ο βαθμός της ευπάθειας μίας φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής κοινωνίας-συστήματος απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Πρόκειται για ένα σύνολο καταστάσεων και διαδικασιών, οι οποίες πηγάζουν από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και(...) Read More
 • Υγρότοπος
  Εκείνες οι περιοχές που είναι πλημμυρισμένες ή κορεσμένες από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα σε συχνότητα και διάρκεια επαρκή για να τα υποστηρίξουν, και που υπό κανονικές συνθήκες υποστηρίζουν. Οι υγρότοποι περιλαμβάνουν γενικά βάλτους, έλη, έλη(...) Read More
 • Υδατοφράκτης
  Μια κατασκευή για τον έλεγχο του χρονισμού και της ποσότητας του νερού καταιγίδας που ρέει σε μια γειτονική λεκάνη κατακράτησης. Καθώς αυξάνεται η στάθμη του νερού στο κανάλι, το νερό ρέει στη λεκάνη πάνω από τον υδατοφράκτη. Όσο χαμηλότερος(...) Read More
 • Υδραυλικές Κατασκευές
  Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να περικλείσουν, φιλοξενήσουν, μεταφέρουν ή ελέγξουν τη ροή του νερού, όπως φράγματα, αγωγοί, οχετοί, κανάλια και γέφυρες. Read More
 • Υδραυλική
  Η ανάλυση του νερού ή άλλου υγρού σε κίνηση και η δράση του. Επίσης ένα πεδίο μελέτης που ασχολείται με το πρότυπο της ροής και το ρυθμό της κίνησης του νερού, βασιζόμενο στις αρχές της μηχανικής των ρευστών. Read More
 • Υδραυλικό Μοντέλο
  Υπολογίζει τη ροή σε ένα ποτάμι που προκύπτει από μια δεδομένη ποσότητα βροχόπτωσης που πέφτει στην λεκάνη απορροής. Τέτοια μοντέλα συνήθως αντιπροσωπεύουν παράγοντες όπως η λεκάνη απορροής, η τοπογραφία, τα εδάφη, η γεωλογία και η χρήση γης. Read More
 • Υδρογράφημα
  Το γράφημα που αποτυπώνει πώς αλλάζει η παροχή ή η στάθμη του νερού σε συνάρτηση με το χρόνο για συγκεκριμένο σημείο. Read More
 • Υδρογραφικό δίκτυο
  Είναι το σύνολο των παραποτάμων και ποταμών που αποστραγγίζουν μια περιοχή (λεκάνη απορροής) από το νερό των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων προς τη θάλασσα. Read More
 • Υδρολογία
  Η επιστημονική ανάλυση της βροχόπτωσής και της απορροής, οι ιδιότητές της, τα φαινόμενα και η κατανομή της καθώς και η δυναμική των υδάτων κάτω από το έδαφος και την ατμόσφαιρα. Read More
 • Υδρολογικό Μοντέλο
  Υπολογίζει τη ροή σε ένα υδάτινο σώμα που προκύπτει από μια δεδομένη ποσότητα βροχόπτωσης που πέφτει στην λεκάνη απορροής. Τέτοια μοντέλα συνήθως έχουν παραμέτρους όπως η περιοχή της λεκάνης απορροής, η μορφολογία, ο τύπος των εδαφών, η(...) Read More
 • Υπέρθεση ή επίθεση
  Διαδικασία κάθετης τοποθέτησης δύο ή περισσότερων συνόλων χωρικών δεδομένων (θεματικών επιπέδων) τα οποία έχουν κοινό σύστημα αναφοράς Read More
 • Υπόμνημα
  Τμήμα ενός χάρτη το οποίο περιέχει επεξηγήσεις των συμβόλων, χρωμάτων και γενικά όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως γραφιστικά σύμβολα σε ένα χάρτη. Read More
 • Υστέρηση ή χρόνος υστέρησης
  Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της βροχόπτωσης και της εκδήλωσης της πλημμύρας. Read More
 • Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
  Χάρτες που παρουσιάζουν τις περιοχές οι οποίες είναι πιθανόν να καλυφθούν σύμφωνα με τρεις πιθανότητες (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) και συμπληρώνονται με τον τύπο και την έκταση της πλημμύρας, τα βάθη ή τα επίπεδα της στάθμης του νερού, τη ταχύτητα(...) Read More
 • Χάρτες Κινδύνου ή Διακινδύνευσης Πλημμύρας
  Χάρτες που υποδεικνύουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που έχουν σχέση με την πλημμύρα, εκφρασμένες ως προς τον ενδεικτικό αριθμό των κατοίκων που πιθανόν να επηρεαστούν, το τύπο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η οποία πιθανόν να(...) Read More
 • Χάρτης Πλημμυρικής Επικινδυνότητας
  Θεματικός χάρτης που αποτυπώνει πληροφορία που αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο Read More
 • Χάρτης υποβάθρου
  Χάρτης ο οποίος περιέχει δεδομένα υποβάθρου. Πάνω σε χάρτες υποβάθρου προστίθενται ποικίλες πληροφορίες υποστηρίζοντας διάφορες εφαρμογες Read More
 • Χαρτογραφία
  Η επιστήμη που πραγματεύεται την δημιουργία χαρτών. Αποτελεί το επιστημονικό, τεχνολογικό και αισθητικό πλαίσιο που στοχεύει στη σύλληψη, παραγωγή, διάθεση και χρήση κάθε είδους χαρτών Read More
 • Χρήστης
  Ο xρήστης που ανέβασε" το θεματικό επίπεδο ή δημιούργησε τον χάρτη" Read More
 • Χωρική Έκταση
  Το περίγραμμα της χωρικής έκτασης που καλύπτει το θεματικό επίπεδο ή ο χάρτης Read More
 • Χωρικό σύστημα αναφοράς
  Μηχανισμός δημιουργίας μετρήσεων σε ένα γεωμετρικό σώμα, όπως είναι η γήινη επιφάνεια. Read More
 • Ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων
  Η αναπαράσταση συνεχών τιμών υψομέτρου για μια τοπογραφική επιφάνεια, με διάταξη τιμών z οι οποίες μετρώνται από κάποιο επίπεδο αναφοράς. Read More
 • Ψηφιδωτό επίπεδο
  Σύνολο ψηφίδων (σε κάναβο) που καλύπτουν μια περιοχή. Πρόκειται για μια δομή χωρικών δεδομένων η οποία περιέχει στήλες και γραμμές τιμών δεδομένων ενός συγκεκριμένου θέματος Read More

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?