ERMIS-Floods – μια Υπηρεσία στην υπηρεσία του πολίτη και των καθ’ ύλην αρμοδίων φορέων για πλημμυρικά θέματα

H Υπηρεσία ΕRMIS-F δίνει πρόσβαση σε

 • Παροχή πληροφόρησης και γνώσης για θέματα πλημμυρικού κινδύνου
 • Υποστήριξη Αρχών και επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες
 • Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση πολιτών και οργανώσεων στην πρόληψη και καταγραφή περιστατικών πλημμύρας
 • Εκπαίδευση στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών
 • Έγκαιρη προειδοποίηση κινδύνου πλημμύρας για συγκεκριμένες πιλοτικές περιοχές

 

Η Υπηρεσία ERMIS-F καινοτομεί σε βασικούς άξονες:

 • Η παροχή πληροφοριών, γνώσεων, χαρτών και εφαρμογών (Πληθοπορισμού, Έγκαιρης Προειδοποίησης) που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο παρέχεται από ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα με ενιαίο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και κοινό κατάλογο χρηστών.
 • Η υπηρεσία ERΜIS-F είναι διαθέσιμη από όλους τους τύπους συσκευών (υπολογιστές και κινητά)
 • Portal ERMIS-F, που εμπεριέχει (α) πρόσβαση στην υπηρεσία ERMIS-F αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό για τις επιμέρους εφαρμογές, (β) ενημερωτικό υλικό για τα πλημμύρες και συλλογή επιστημονικών άρθρων για το θέμα ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό όπως εστιασμένα newsletters, έντυπα και μια έκθεση που εμεπριέχει multimedia υλικό για μη επιστημονικό κοινό (ενήλικες και παιδιά). Το σύνολο του υλικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Πράξης.
 • (γ) Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε εστιασμένες ολιγομελείς ομάδες, όλων των επιμέρους ενδιαφερόμενων μερών, είτε με συμμετοχικά εργαστήρια σε κοινότητες (εκπαιδευτικοί, αγρότες, στελέχη οργανισμών και ΟΤΑ κλπ) των πιλοτικών περιοχών, είτε με hands on workshops ειδικών ομάδων (σώματα ασφαλείας, στελέχη ΟΤΑ, μηχανικοί και ενώσεις πολιτών). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου διενεργήθηκαν

 

Περιγραφή της Υπηρεσίας ERMIS-F

Η Υπηρεσία αξιοποιείται από τον πληθυσμό των 3 πιλοτικών περιοχών, έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία της ΔΥΒΑ, του Δήμου Χανίων και του ΣΑΛΑ ενώ έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων της Κύπρου ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

 

Η Υπηρεσία ERΜIS-F αναπτύσσεται σε έξι συμπληρωματικές εφαρμογές

Η Γεωπύλη αποτελεί το αποθετήριο των γεω-χωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους. Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, όπως επαγγελματίες/μηχανικοί και στελέχη δημόσιων οργανισμων, που αναζητούν πρόσβαση σε τεκμηριωμένα σύνολα γεω-χωρικών δεδομένων, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πλημμυρικό κίνδυνο. Είναι βασισμένη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Geonode  και υποστηρίζει τα πρότυπα διαμοιρασμού και τεκμηρίωσης γεω-χωρικής πληροφορίας (OGC Services, ISO 19115 Metadata Standard, κ.ά.). Στη Γεωπύλη διατηρούνται θεματικά επίπεδα (layers) και χάρτες (συνθέσεις θεματικών επιπέδων – maps), όπως χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, ιστορικές πλημμύρες, ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όμβριες καμπύλες, κλιματικές παράμετροι, χάρτες από μοντέλα κλιματικής αλλαγής, λεκάνες απορροής, υδρογραφικό δίκτυο, οριοθετημένα ρέματα, κ.ά.). Προσφέρει λειτουργίες αναζήτησης, απεικόνισης, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφόρτωσης και εκτύπωσης θεματικών επιπέδων και χαρτών. Διαθέτει σύστημα webGIS για χαρτογραφική πλοήγηση και περιβάλλον σύνθεσης θεματικών επιπέδων για τη δημιουργία χαρτών.

 

Η εφαρμογή Πλημμυρικών Χαρτών παρέχει άμεση πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε επιλεγμένα θεματικά επίπεδα και χάρτες, χωρίς να απαιτούνται οι διαδικασίες αναζήτησης της Γεωπύλης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας μεγάλης κλίμακας για τις περιοχές μελέτης της Πράξης (Χανιά,  Λέσβος, Κύπρος), που έχουν παραχθεί από τις αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες. Προσφέρει βασικές λειτουργίες χαρτογραφικής πλοήγησης και ενεργοποίησης θεματικών επιπέδων.

 

Η Βάση Γνώσης (ΒΓ) είναι μια διαδικτυακή γνωσιακή βάση δεδομένων, ανοιχτή και προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πληροφορηθεί σε πολλαπλά επίπεδα σχετικά με τον κίνδυνο της πλημμύρας. Συγκεκριμένα, παρέχει δομημένες και διασυνδεδεμένες πληροφορίες, όπως: (α) Θεσμικές ρυθμίσεις και νομοθετήματα, (β) τεκμηριωμένα περιστατικά πλημμυρών, (γ) αντιπλημμυρικά μέτρα και παρεμβάσεις, (δ) μελέτες περιπτώσεων αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου,  (ε) στοιχεία επικοινωνίας φορέων, καθώς και (στ) εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη εκπόνησης μελετών διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Η ΒΓ αποτελεί μία πρωτότυπη εφαρμογή, εξειδικευμένη στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τον πλημμυρικό κίνδυνο. Προσφέρει λειτουργίες απλής και σύνθετης αναζήτησης, προβολής, διαχείρισης, επεξεργασίας και διασύνδεσης του περιεχομένου της. Τα περιστατικά πλημμύρας και οι μελέτες περιπτώσεων συνοδεύονται από γεωχωρική πληροφορία που δηλώνει τη θέση του συμβάντος και προβάλλεται ως σημείο στον χάρτη. Οι πληροφορίες της ΒΓ με γεωγραφική συνιστώσα διατίθενται και ως γεωχωρικές υπηρεσίες ιστού (web map services) και ενσωματώνονται με τη μορφή θεματικών επίπεδων στην Γεωπύλη.

 

Η εφαρμογή Πληθοπορισμού (crowdsourcing) δίνει τη δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες να καταγράψουν και να αποστείλουν μέσω φορητής συσκευής (smartphone, tablet) προβλήματα υποδομών (π.χ. φραγμένα φρεάτια), περιστατικά πλημμυρών ή ζημιές που έχουν προκληθεί. Τα καταγεγραμμένα συμβάντα μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ενημέρωση φορέων και την πρόληψη από μελλοντικές καταστροφές. Η εφαρμογή πληθοπορισμού λειτουργεί σε φορητές συσκευές και σε προσωπικούς υπολογιστές. Η λειτουργία προσθήκης συμβάντος μέσω κινητού τηλεφώνου (smartphone), επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει μία φωτογραφία, συμπληρωματικές πληροφορίες (τύπος υποδομής, επίπεδο σοβαρότητας, τύπος αναφοράς, τίτλος και περιγραφή) και στη συνέχεια να ορίζει την ακριβή τοποθεσία και την ημερομηνία του συμβάντος. Σε περίπτωση που η φωτογραφία είναι γεωαναφερμένη η τοποθεσία συμπληρώνεται αυτόματα. Οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα βάσει τοποθεσίας (και απόστασης από αυτή), επιπέδου σοβαρότητας, τύπου αναφοράς και ημερομηνίας, ή να επιλέξουν ένα περιστατικό για να προβάλλουν περισσότερες πληροφορίες.

 

Το Κοινωνικό Δίκτυο αποτελεί μέσο πληροφόρησης, διαλόγου και εκπαίδευσης για φορείς και πολίτες και έχει στόχο τη δημιουργία δεσμών, την ανταλλαγή γνώσης και την άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον πλημμυρικό κίνδυνο. Υποστηρίζει τη δημιουργία και προβολή αναρτήσεων που αφορούν σχόλια, φωτογραφίες, αναφορές σε δημοσιεύματα στον Τύπο ή σε επιστημονικά περιοδικά κλπ. Επικοινωνεί διαφανώς με την εφαρμογή πληθοπορισμού για την αυτόματη προβολή καταγεγραμμένων συμβάντων. Προσφέρει λειτουργίες φιλτραρίσματος των αναρτήσεων και κοινοποίησης σε άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter και linkedin).

 

Το πιλοτικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης αξιοποιεί μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα με στόχο την πρόβλεψη πλημμυρικού κινδύνου σε προκαθορισμένες περιοχές μελέτης (ρέματα στην Καλλονή Λέσβου και Νέα Κυδωνία Χανίων). Η εφαρμογή απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς και εξειδικευμένους χρήστες που ενημερώνονται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η τιμή πρόβλεψης της στάθμης νερού του ρέματος ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο. Επιπλέον, περιλαμβάνει γραφικό περιβάλλον για την προβολή σε διάγραμμα του ιστορικού του ύψους στάθμης νερού στα προκαθορισμένα ρέματα, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περίοδο αναφοράς.

 

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?