Η ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/ΕΚ για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας βασίζεται και συνδέεται στενά με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν εάν όλα τα υδάτινα ρεύματα και οι ακτές κινδυνεύουν από πλημμύρες, για να χαρτογραφήσουν την έκταση πλημμύρας, τα περιουσιακά στοιχεία και τους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε αυτές τις περιοχές και να λάβουν επαρκή και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση αυτού του κινδύνου πλημμύρας.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?