ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλημμυρικοί Xάρτες


Οι Πλημμυρικοί Χάρτες δείχνουν τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας των περιφερειών που έχουν ενταχθεί στο έργο: Κύπρος, Κρήτη, & Βόρειο Αιγαίο

Βάση Γνώσης


Η Βάση Γνώσης παρέχει δομημένη πληροφορία,  όπως αντιπλημμυρικά μέτρα, αρχείο ιστορικών πλημμυρών, καλές πρακτικές κ.α. που αφορούν τη διαχείριση πλημμυρών με σκοπό την υποστήριξη τοπικών φορέων, μηχανικών, εργολάβων, περιβαλλοντικών ΜΚΟ αλλά και δραστήριων πολιτών.

Πληθοπορισμός


Η Εφαρμογή Πληθοπορισμού αποτελεί ένα σύστημα καταγραφής αναφορών περιστατικών πλημμυρικού κινδύνου μέσω φορητών συσκευών

Γεωπύλη


Η Γεωπύλη αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης, προβολής, λήψης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων και χαρτών που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο

Κοινωνική Δικτύωση


Η Εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν πλημμύρες και ειδικότερα τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης


Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων και συντονισμού δράσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

(*)  Αποποίηση Ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρέχονται στις επιμέρους Εφαρμογές της Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F, προορίζονται αποκλειστικά για τη δοκιμαστική λειτουργία της Υπηρεσίας και όχι για δημόσια χρήση.
Τα δεδομένα και τα σενάρια χρήσης είναι αναληθή, επιλεγμένα για τις εκπαιδευτικές δράσεις του ERMIS-F.

Θα εκτιμούσαμε τα όποια σχόλιά σας να σταλούν στο info@ermis-f.eu

Διαδικτυακή Υπηρεσία Πλημμυρικών ...

... και άλλων Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Π
λημμύρα
ρόληψη
ρόγνωση
ροφύλαξη
ληροφόρηση
ροστασία
Είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ.

ERMIS–F Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για τον κίνδυνο της πλημμύρας

Το ERMIS–F  προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για να υποστηρίξει φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρυμοτομία της πόλης και ειδικότερα ό,τι αφορά τον κίνδυνο της πλημμύρας, έτσι ώστε η κάθε χρήση γης και τα έργα ή μη, πρόληψης πλημμύρας, να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ορθολογικά, έχοντας υπόψη διαφορετικά, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, σενάρια πλημμύρας για  συγκεκριμένες περιοχές.

Το ERMIS-F αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη, και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη.

Εστιάζει  στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες.

Μέσω του ERMIS-F ο χρήστης θα μπορεί να γνωρίζει

  • τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεοδομικά),
  • τις ενέργειες προφύλαξης,
  • τις ενέργειες αντιμετώπισης,
  • τις επιπτώσεις
  • και όπου αυτό είναι δυνατό, την έγκαιρη προειδοποίηση.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε προσθήκες όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

I have read and agree to the terms & conditions

NEA

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

              

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?