Κύριος Δικαιούχος (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ)  (Κύπρος)
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.1.2 Συντονισμός, Διαχείριση και Έλεγχος
 Παραδοτέο 1.1.3 Αναφορές Προόδου
 Παραδοτέο 1.1.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 2 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση
Παραδοτέο 2.1.1  Στρατηγικός σχεδιασμός & εταιρική εικόνα
 Παραδοτέο 2.1.2 Οργάνωση κ λειτουργία Γραφείου Τύπου
 Παραδοτέο 2.1.3 Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις
 ΠΕ 3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες
 Παραδοτέο 3.1.1 Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F (τεχνικές προδιαγραφές)
 ΠΕ 4 Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal)
 Παραδοτέο 4.1.1 Σχεδίαση διεπαφής χρήσης κ Έλεγχοι καλής λειτουργίας υποσυστήματος Κύπρου
 Παραδοτέο 4.1.2 Hosting
 Παραδοτέο 4.1.5 Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος εφαρμογής crowdsourcing για κινητές συσκευές (Mobile App)
 ΠΕ 5 Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
 Παραδοτέο 5.1.1 Εννοιολογική Σχεδίαση, Κατηγοριοποιήσεις, Οντολογία Βάσης Γνώσης Πλημμυρικού κινδύνου
 Παραδοτέο 5.1.2 Συλλογή δεδομένων για πλημμυρικά φαινόμενα Κύπρου, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.1.1 Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας Κύπρου  (ψηφιακοί χάρτες)
 Παραδοτέο 6.1.2 Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Κύπρου
 Παραδοτέο 6.1.3 Επιπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής
P2 (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ)  (Κύπρος) 
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.2.3 Αναφορές προόδου
 Παραδοτέο 1.2.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 2 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση
 Παραδοτέο 2.2.1 Σχεδίαση, παραγωγή και διανομή Έντυπου Υλικού (Αφίσα, banner, roll up, κ.α )
 Παραδοτέο 2.2.2 Παραγωγή Βίντεο κ Animation
 Παραδοτέο 2.2.3 Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις Κύπρου
 ΠΕ 3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες
 Παραδοτέο 3.2.2 Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Κύπρος
 Παραδοτέο 3.2.3 Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Κύπρος
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.2.2 Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας – Περιοχή Επίδειξης Κύπρου
 Παραδοτέο 6.2.3 Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Κύπρου
P3 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)  (Ελλάδα) 
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.3.3 Αναφορές προόδου
 Παραδοτέο 1.3.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 4 Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal)
 Παραδοτέο 4.3.1 Σχεδίαση του γεωγραφικού πόρταλ ERMIS-Flood
 Παραδοτέο 4.3.2 Υλοποίηση του γεωγραφικού πόρταλ ERMIS-Floods
 Παραδοτέο 4.3.3 Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση Χρηστικότητας πόρταλ
 Παραδοτέο 4.3.4 Μετατροπές δεδομένων και ένταξη στη ΒΔ
 ΠΕ 5 Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
 Παραδοτέο 5.3.1 Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ  με γεωγραφικό πόρταλ
 Παραδοτέο 5.3.2 Συλλογή δεδομένων για πλημμυρικά φαινόμενα Β. Αιγαίου, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.3.1 Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας Β. Αιγαίου (ψηφιακοί χάρτες)
 Παραδοτέο 6.3.2 Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Β. Αιγαίου
 Παραδοτέο 6.3.3 Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Β. Αιγαίου
P4 (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ)  (Ελλάδα) 
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.4.2 Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος
 Παραδοτέο 1.4.3 Αναφορές προόδου
 Παραδοτέο 1.4.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 2 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση
 Παραδοτέο 2.4.1 Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση Website έργου
 Παραδοτέο 2.4.2 Βάση δεδομένων πρωτογενούς υλικού
 Παραδοτέο 2.4.3 Διασυνοριακές και άλλες Εκδηλώσεις Β. Αιγαίου
 ΠΕ 3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες
 Παραδοτέο 3.4.2 Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Μυτιλήνη
 Παραδοτέο 3.4.3 Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Μυτιλήνη
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.4.2 Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας – Περιοχή Επίδειξης Β. Αιγαίου, Εξοπλισμός Κόμβου
P5 (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)  (Ελλάδα) 
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.5.2 Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος
 Παραδοτέο 1.5.3 Αναφορές Προόδου
 Παραδοτέο 1.5.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 4 Ανάπτυξη Κατανεμημένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος για τη Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (ERMIS-F Portal)
 Παραδοτέο 4.5.1 Σχεδίαση διεπαφής,  Εξασφάλιση Διαλειτουργικότητας, Έλεγχοι καλής λειτουργίας υποσυστημάτων Κρήτης και σεναρίων χρήσης γής με Πόρταλ
 Παραδοτέο 4.5.5 Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους
 ΠΕ 5 Βάση Γνώσης Μέτρων και Εργαλείων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου
 Παραδοτέο 5.5.1 Υλοποίηση υποσυστήματος Βάσης γνώσης
 Παραδοτέο 5.5.2 Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.5.1 Υπολογισμοί Πλημμυρικής επικινδυνότητας  Κρήτης (ψηφιακοί χάρτες)
 Παραδοτέο 6.5.2 Επιπτώσεις από Χρήση Γης: Σενάρια Χρήσεων Γης και Έργων Προστασίας Κρήτης
 Παραδοτέο 6.5.3 Σύστημα Έγκαιρης προειδοποίησης Κρήτης
P6 (ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)  (Ελλάδα) 
 ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
 Παραδοτέο 1.6.2 Συντονισμός, Διαχείριση & Έλεγχος
 Παραδοτέο 1.6.3 Αναφορές Προόδου
 Παραδοτέο 1.6.4 Συναντήσεις Επιστημονικών Ομάδων Έργου & Διαχειριστικής Παρακολούθησης
 ΠΕ 2 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση
 Παραδοτέο 2.6.1 Σχεδίαση, Παραγωγή κ Διανομή Newsletter κ Εντύπων
 Παραδοτέο 2.6.2 Desktop publishing για newsletter κ έντυπα
 Παραδοτέο 2.6.3 Διασυνοριακές και άλλες εκδηλώσεις Κρήτης
 ΠΕ 3 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πρότυπης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων με έμφαση τις Πλημμύρες
 Παραδοτέο 3.6.2 Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης
 Παραδοτέο 3.6.3 Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης
 ΠΕ 6 Εκτίμηση Πλημμυρικού Κινδύνου και Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 Παραδοτέο 6.6.3 Εξοπλισμός Κόμβου ERMIS-Floods & Υδρολογική Μελέτη πιλοτικής περιοχής Περιφέρειας Κρήτης

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?