Στιγμιότυπα υλοποίησης δράσεων στις πιλοτικές περιοχές

 

Η επιτυχία της Δημόσιας Υπηρεσίας ERMIS-F εξαρτάται από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και τη συνέργεια των δυνητικά  ωφελούμενων στους οποιους απευθύνεται. 

Από την  έναρξη του ERMIS-F, τον Ιανουάριο του 2018, ξεκίνησαν Ανοικτές Συζητήσεις με Τοπικούς Φορείς, Αυτοδιοίκηση και  την Επιστημονική Κοινότητα,  για καταγραφή αναγκών των χρηστών, σε κάθε μια από τις περιοχές εφαρμογής.  Κλιμακωτές δράσεις  που αναπτύσσονται στο τετράπτυχο:  ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή, στοχεύοντας στην κατανόηση, από την πλευρά της κάθε ομάδας χρηστών,  του οφέλους που μπορεί να έχει στο δικό της πλαίσιο αξιοποιώντας την Πρότυπη Υπηρεσία του ERMIS-F, έχουν προβλεφθεί καθ’ολη τη διάρκεια του έργου.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται βάσει της Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου, στοχεύουν μεταξύ άλλων στην:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά τις επιπτώσεις των πλημμυρών στην περιοχή που αναφέρεται η δράση, και των πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μέσω δράσεων και προγραμμάτων
  • Ενημέρωση για τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση του κινδύνου της πλημμύρας και καλές πρακτικές και πολιτικές από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.  Πρόκληση κοινωνικής αντίστασης σε δράσεις που επιτείνουν τις επιπτώσεις πλημμύρας.
  • Καλύτερη κατανόηση του ρίσκου των αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους πληροφορίες όπως αυτές που παρέχουν συστήματα πρόληψης πλημμύρας και ενημέρωση των εργαλείων που θέτει στη διάθεση των δυνητικών ωφελούμενων το ERMIS-F και δημιουργία λελογισμένου ενδιαφέροντος ανά φάση υλοποίησης του έργου.
  • Εκπαίδευση ανά κοινό-στόχο στη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει το ERMIS-F
  • Διάχυση της νέας Δημόσιας υπηρεσίας χρησιμοποιώντας εστιασμένες δράσεις ανά κοινό στόχο και κινητοποιώντας την τοπική κοινότητα ενεργά.
  • Ενημέρωση και προσέλκυση δεδομένων από όλους τους δήμους,  των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο αλλά και από τρίτους δήμους

Στόχος των δράσεων είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι να κατανοήσουν τη δύναμη της Πρότυπης Υποστηριζόμενης  Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω Διαδικτύου για τη διαχείριση από κινδύνους πλημμυρών που τίθεται στη διάθεσή της μέσω του συστήματος ERMIS-F,   ώστε να καταστεί δυνατό για όλους τους πολίτες/Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, κατά τη διαδικασία λήψεων αποφάσεων, να συμπεριλαμβάνει και τις παραμέτρους των φυσικών καταστροφών.

Το ΕRMIS-F προβλέπεται να κάνει διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη επιστημονική πληροφορία στο ευρύ κοινό, εκλαϊκευμένη έτσι ώστε να  μπορεί να ενσωματωθεί στα εργαλεία  λήψης αποφάσεων που χειρίζεται η κάθε ενδιαφερόμενη Ομάδα (πχ Τοπική αυτοδιοίκηση, ΤΕΕ και άλλες επαγγελματικές ομάδες, ομάδες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικολογικές περιβαντολλογικές οργανώσεις κ.α.)   Είναι αποδεδειγμένο ότι η διάχυση της πληροφορίας και η κινητοποίηση ομάδων έχουν αξία εφόσον και όταν γίνονται την κατάλληλη χρονική στιγμή ανάλογα με την πορεία ωρίμανσης του έργου.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?