Ένα μακροπρόθεσμο (συνήθως 50 ή περισσότερα έτη) τεκμηριωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των ποταμών ή των παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων πλημμύρας και παράκτιας άμυνας για την περιοχή-στόχο. Ένα Σχέδιο Στρατηγικής είναι πιο λεπτομερές και συνήθως καλύπτει μια μικρότερη περιοχή από ένα Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών Πλημμυρών ή Σχέδιο Διαχείρισης Ακτών.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?