Ο συνολικός όγκος απορροής κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, ο οποίος ισούται με το μέσο ρυθμό ροής πολλαπλασιασμένο με το χρόνο (διάρκεια πλημμύρας).

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?