Η Βάση Γνώσης προσφέρει ένα δομημένο σύνολο από πληροφορίες για την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους. Το περιεχόμενο της καλύπτει ένα εύρος από νομοθεσία, αντιπλημμυρικά μέτρα και καλές πρακτικές εφαρμογής τους, ιστορικές πλημμύρες έως σχετιζόμενους φορείς και λογισμικά που μπορούν να εφαρμοσθούν σε μελέτες και έργα.

Το ERMIS-F έχει αναπτύξει μια Γνωσιακή Βάση Δεδομένων (Βάση Γνώσης) που είναι ανοιχτή και προσβάσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο που σχετίζεται με ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από πλημμυρικά φαινόμενα όπως πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, μηχανικοί, πολιτική προστασία, πυροσβεστική κα.. Επιτρέπει και υποστηρίζει την πρόσβαση του χρήστη από ένα σημεία σε μια πληθώρα από σημαντικές πληροφορίες για τις πλημμύρες όπως:

Μέτρα και παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο (από τεχνικά και επιχειρησιακά έργα μέχρι και τις ήπιες «πράσινες» παρεμβάσεις), υποστηριζόμενα από παραδείγματα ανά τον κόσμο επιτυχημένης διαχείρισης. Πρόσθετη πληροφορία που τα συνοδεύει μπορεί να περιέχει φωτογραφικό υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα κόστους και επιδόσεων, διδάγματα, κ.ά. Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις αυτές είναι άμεσης χρησιμότητας για τις διάφορες φάσεις εφαρμογής της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι σε συμφωνία με αυτή.

Παραδείγματα (case studies) ανά τον κόσμο επιτυχημένης διαχείρισης του

πλημμυρικού κινδύνου με μέτρα και παρεμβάσεις σαν αυτά που περιγράφονται στη Βάση Γνώσης.

Ιστορικά Πλημμυρικά γεγονότα: κατάλογο με πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συμβεί και καταγραφεί στις επιλέξιμες περιοχές του έργου, με τα χαρακτηριστικά τους δεδομένα.

Νομοθεσία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται σε πλημμύρες και την οποία οφείλουν να ακολουθούν τοπικοί και εθνικοί φορείς π.χ. Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και η ενσωμάτωση τους στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδας και της Κύπρου.

Λογισμικά εργαλεία (software) και μοντέλα βασισμένα σε ελεύθερο λογισμικό (και μη) που υποστηρίζουν μελέτες διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στα πλαίσια εργασιών του τεχνικού κόσμου π.χ. μηχανικούς δημόσιων υπηρεσιών.

Φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων, ή και εμπλεκόμενους οργανισμούς που είναι ενεργοί σε περιβαλλοντικά/κοινωνικά θέματα.

 

Η Βάση Γνώσης προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού της ζητούμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων:

(α) αναζήτηση πληροφορίας σε κείμενο με βάση μια λέξη-κλειδί (full text search)

(β) σύνθετη αναζήτηση στη βάση συνδυασμού κριτηρίων επιλογής του χρήστη (advanced search)

(γ) πίνακες αποτελεσμάτων πολλαπλών αναζητήσεων (pivot tables) και

(δ) αναζήτηση γεωγραφικής πληροφορίας στο χάρτη (π.χ. περιοχές μελέτης).

 

Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριών μεταξύ τους καθώς και πολλαπλές δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης πληροφορίας καθιστά την Βάση Γνώσης ένα χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες όπως π.χ. οι υπάλληλοι Δήμων και αρμόδιων υπηρεσιών, μηχανικοί μελετητικών γραφείων, εργολάβοι, μέλη ΜΚΟ τοπικές οργανώσεις πολιτών αλλά και το ευρύ κοινό.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?