Το ERMIS-F έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που θα μπορεί -βάση των στοχείων που έχουν συλλεγεί απο την Υπηρεσία ERMIS-F -να αποστέλει ενημερωτικό  μήνυμα (sms) σε αρμόδιους φορείς, μετά από συνενόηση με την Πολιτική Προστασία, υποστηρίζοντάς τους,  βάση επιστημονικών στοιχείων, έτσι ώστε να διευκολύνει στην έγκαιρη παρέμβαση και  ενημέρωση κοινού αλλά και σε όποια άλλη, προβλεπόμενη δράση, πριν αλλά και κατά, την ώρα της πλημμύρας.

Για την πρόβλεψη της πλημμυρικής παροχής στις περιοχές ενδιαφέροντος, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ERMIS-Floods Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης πλημμύρας, που στηρίζεται σε μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο. Για το μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών, προσδιορίστηκαν κατώτατα όρια-κατώφλια που σχετίζονται με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής και εξάχθηκαν καμπύλες διαφορετικών ορίων που ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του συστήματος. Η πλατφόρμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του ERMIS-Floods επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο και δίνει προειδοποίηση για πλημμύρα όταν γίνει υπέρβαση του κατωφλιού στάθμης στο υδατόρεμα επίδειξης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου συστήματος προειδοποίησης για μικρές και σύνθετες λεκάνες απορροής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές πλημμυρικών κινδύνων χωρίς γνώση μοντελοποίησης. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, μια προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα στάθμης που αναμένονται το επόμενο μισάωρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος προειδοποίησης της απόκρισης από τις τοπικές αρχές. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες σε συνεργασία με την πολιτική προστασία να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

 

 

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?