Η Γεω-πύλη αποτελεί το ενιαίο σημείο πρόσβασης στην Υπηρεσία ERMIS-F.

Παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Εγγραφή και επικύρωση χρηστών και έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι χρήστες μπορεί να είναι ανώνυμοι, εγγεγραμμένοι ή πιστοποιημένοι, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες.
  • Ανέβασμα (upload) θεματικών επιπέδων (layers) που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο (π.χ. ιστορικές πλημμύρες, κάλυψη γης, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, υδρογραφικό δίκτυο, μετεωρολογικά/κλιματικά δεδομένα κλπ). Προσθήκη μεταδεδομένων (βασισμένων σε διεθνή πρότυπα) και ρυθμίσεων χαρτογραφικής απεικόνισης.
  • Δημιουργία χαρτογραφικών συνθέσεων (χαρτών/maps) με συνδυασμό (υπέρθεση / overlay) θεματικών επιπέδων, όπως χάρτες επικινδυνότητας, ζωνών κινδύνου, οικιστικής ανάπτυξης κλπ. Προσθήκη μεταδεδομένων (βασισμένων σε διεθνή πρότυπα) και ρυθμίσεων χαρτογραφικής απεικόνισης.
  • Εύρεση θεματικών επιπέδων και χαρτών βάσει κριτηρίων (λεκτικών ή/και γεωγραφικών).
  • Απεικόνιση, χαρτογραφική πλοήγηση και επεξεργασία θεματικών επιπέδων και χαρτών. Παρέχονται δυνατότητες μεταφόρτωσης (download) και εκτυπώσεων.
  • Παροχή πρόσβασης στα υπόλοιπα υποσυστήματα και εφαρμογές της Υπηρεσίας ERMIS-F.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?