Το ERMIS-F στα πλαίσια της δημιουργίας και ανάπτυξης εργαλείων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου αναπτύσσει μια Γνωσιακή Βάση Δεδομένων που θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος που σχετίζεται με ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από πλημμυρικά φαινόμενα (πχ. πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, μηχανικοί, στελέχη πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής κτλ.).

Η βάση αυτή, η οποία  είναι διαδικτυακά προσβάσιμη μέσα από μια διαδραστική διεπιφάνεια πλοήγησης (interactive graphical user interface) θα επιτρέπει και θα υποστηρίζει την πρόσβαση του χρήστη σε μια πληθώρα από σημαντικές πληροφορίες όπως:

Μέτρα και παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο (από τεχνικά και επιχειρησιακά έργα μέχρι και τις ήπιες «πράσινες» παρεμβάσεις), υποστηριζόμενα από παραδείγματα ανά τον κόσμο επιτυχημένης ή μη διαχείρισης. Πρόσθετη πληροφορία που θα τα συνοδεύει θα αφορά φωτογραφικό υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα κόστους και επιδόσεων, διδάγματα, κ.ά. Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις αυτές είναι άμεσης χρησιμότητας για τις διάφορες φάσεις εφαρμογής της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, τα χαρακτηριστικά των οποίων θα είναι σε συμφωνία με αυτή.

Παραδείγματα (case studies) ανά τον κόσμο επιτυχημένης διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου με μέτρα και παρεμβάσεις σαν αυτά που περιγράφονται στη Βάση Γνώσης με έμφαση σε πετυχημένα παραδείγματα.

Νομοθεσία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται σε πλημμύρες και την οποία οφείλουν να ακολουθούν τοπικοί και εθνικοί φορείς π.χ. Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103) που την ενσωμάτωσε στο Εθνικό Δίκαιο.

Εργαλεία και μοντέλα βασισμένα σε ελεύθερο λογισμικό που υποστηρίζουν μελέτες διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στα πλαίσια εργασιών του τεχνικού κόσμου π.χ. μηχανικούς δημόσιων υπηρεσιών.

Στην τελική της μορφή η ΒΓ θα προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού της ζητούμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων: (α) αναζήτηση πληροφορίας σε κείμενο με βάση μια λέξη-κλειδί (full text search), (β) σύνθετη αναζήτηση στη βάση συνδυασμού κριτηρίων επιλογής του χρήστη (advanced search), (γ) πίνακες αποτελεσμάτων πολλαπλών αναζητήσεων (pivot tables) και (δ) αναζήτηση γεωγραφικής πληροφορίας στο χάρτη (π.χ. περιοχές μελέτης).

Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριών μεταξύ τους καθώς και πολλαπλές δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης πληροφορίας θα καταστήσει τη Βάση Γνώσης ένα χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες όπως π.χ. οι υπάλληλοι Δήμων και αρμόδιων υπηρεσιών, μηχανικοί μελετητικών γραφείων, εργολάβοι, μέλη ΜΚΟ τοπικές οργανώσεις πολιτών αλλά και το ευρύ κοινό.

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?