Οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, δείχνουν τις περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας και απεικονίζουν τις πλημμυρικές ζώνες. Μας αφορούν όλους, και μπορείτε να δείτε εάν το σπίτι σας, το χωράφι σας ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος σας, βρίσκεται σε περιοχή με μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.

Η εφαρμογή Πλημμυρικών Χαρτών προσφέρει έτοιμους ψηφιακούς χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας για τους πολίτες. Σε αντίθεση με την Γεωπύλη του ERMIS-F που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ή απαιτεί κάποια εμπειρία σε συστήματα GIS, ο σκοπός είναι η ευκολία της χρήσης από όλους! Στόχος είναι να μπορούν και οι απλοί πολίτες να ενημερωθούν για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή τους και να τους λάβουν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Oι αποφάσεις μπορεί να αφορούν την αξιοποίηση οικοπέδων ή άλλων ακινήτων, ασφάλιση έναντι πλημμύρας, μείωσης της έκθεσης στην πλημμύρα πχ να μην έχουν πολύτιμα αντικείμενα στα υπόγεια τους αν βρίσκονται σε περιοχή υψηλού κινδύνου είτε για την λήψη προστατευτικών μέτρων σε επίπεδο κατοικίας (ανύψωση περίφραξης, υδατοστεγείς θύρες κλπ).

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι:

  1. Προσφέρει ευκολία πρόσβασης σε έτοιμους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας.
  2. Παρέχει ελεύθερα δεδομένα και επιτρέπει εκτυπώσεις
  3. Οι Πλημμυρικοί Χάρτες δείχνουν τις περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας άρα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική πρόληψη. Παράλληλα και σε συνδυασμό με την Βάση Γνώσης της υπηρεσίας ERMIS-F προσφέρουν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο σημαντικές πληροφορίες για τις πλημμύρες, για τα αντιπλημμυρικά έργα και την νομοθεσία.
  4. Ενημερώνει τους κατοίκους για την επικινδυνότητα μιας περιοχής και λήψη κατάλληλων μέτρων αυτοπροστασίας.

 

Καινοτομία: Στο πλαίσιο του ERMIS-floods δημιουργήθηκαν ψηφιακοί πλημμυρικοί χάρτες σε τρία διαβαθμισμένα επίπεδα ανάλυσης, για την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και του πλημμυρικού κινδύνου στις επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα επίπεδα ανάλυσης της πληροφορίας διαφοροποιούνται τόσο χωρικά όσο και χρονικά, καλύπτοντας πολλαπλές ανάγκες και σκοπούς. Σε πρώτο επίπεδο, πραγματοποιείται μία προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας και κατασκευάζονται χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, με χρήση μόνο χωρικής ανάλυσης και ιστορικών επεισοδίων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία χρήσιμων εργαλείων πρότερης γνώσης των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιήσιμα τόσο από τις διαχειριστικές αρχές όσο και από τους απλούς πολίτες. Σε δεύτερο επίπεδο, ακολουθείται μια πιο αναλυτική μαθηματική προσέγγιση και o πλημμυρικός κίνδυνος εκτιμάται μέσω της χρήσης χαρτών της Οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ). Οι χάρτες αυτοί είναι αποτέλεσμα χρήσης υδρολογικών μεθοδολογιών και απεικονίζουν την διακύμανση των παραμέτρων όμβριων καμπυλών των περιοχών ενδιαφέροντος. Σε τρίτο και πιο αναλυτικό επίπεδο, ο πλημμυρικός κίνδυνος εκτιμάται με την χρήση μαθηματικών εργαλείων υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης. Τα υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα μελέτης μελλοντικών σεναρίων και εφαρμογής διαχειριστικών πρακτικών σε επίπεδο λεκάνης απορροής, αποτελώντας χρήσιμα εργαλεία για την πιλοτική προστασία των κρίσιμων περιοχών σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αποτέλεσμα της ανάλυσης τρίτου επιπέδου είναι οι χάρτες πλημμυρικής κατάκλυσης των κρίσιμων λεκανοπεδίων ανά περιοχή ενδιαφέροντος, εξετάζοντας τα σενάρια πλημμύρας υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50, 100 και 1000 ετών αντίστοιχα, σε ακολουθία με τις κατευθύνσεις που δίνει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Εν κατακλείδι, επιτυγχάνεται η χαρτογράφηση κινδύνου πλημμύρας σε τρία διακριτά επίπεδα, αποτελώντας ένα πολυδιάστατο εργαλείο στην εκτίμηση και διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές ενδιαφέροντος.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?