Η Εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης (ΕΚΔ) του έργου ERMIS-F αποτελεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν πλημμύρες και ειδικότερα τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα δίκτυα ενημέρωσης, φιλοδοξεί να αναδείξει νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιων φορέων, επαγγελματιών στον τομέα διαχείρισης πλημμυρών, ΜΚΟ και πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι η ακριβής και έγκαιρη ενημέρωση για αυτό το φυσικό φαινόμενο, η ανταλλαγή απόψεων και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου, στη σωστή απόκριση των πολιτών και στην προστασία τους κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων και στην αλλαγή της προσέγγισης «πολεμάμε το νερό» με «ζούμε με το νερό».

Για το σκοπό αυτό η ΕΚΔ θα δίνει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, να αναρτούν άρθρα σε μορφή blog που θα συνοδεύονται από εικόνες και επισυναπτόμενα αρχεία. Επιπρόσθετα θα είναι δυνατή η υπό προϋποθέσεις διασύνδεση της ΕΚΔ με την Εφαρμογή Πληθοπορισμού του έργου ERMISF, από την οποία θα μπορεί να αντλεί περιεχόμενο, όπως π.χ. πιθανές δυσλειτουργίες του τοπικού δικτύου απορροής που αναρτώνται από ενεργούς πολίτες. Η διασύνδεση αυτή και συγκεκριμένα οι αναφορές της εφαρμογής πληθοπορισμού θα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την έναρξη εποικοδομητικών συζητήσεων γύρω από τα θέματα των πλημμυρών, των επιπτώσεων τους ή και των συνθηκών της υφιστάμενης κατάστης που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του φαινομένου.

Πέραν αυτού, σημαντική συνιστώσα της ΕΚΔ είναι η διασύνδεσή της με υφιστάμενες και καθιερωμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Αν και το είδος της διασύνδεσης εξαρτάται από τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει η εκάστοτε πλατφόρμα, θα επιδιωχθεί η διοχέτευση υλικού (πιθανά  και αμφίδρομα) όπως άρθρα και συζητήσεων για την ευρύτερη διάδοση της γνώσης και καλύτερης ενημέρωσης γύρω από τα θέματα των πλημμυρών.

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?