Η Γεωπύλη ERMIS-F είναι ένας κατάλογος γεω-χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο. Σας επιτρέπει να: αναζητήσετε γεω-χωρικά δεδομένα και να τα προβάλλεται σε περιβάλλον WebGIS, να λάβετε αντίγραφα τοπικά των διαθέσιμων δεδομένων, να περιηγηθείτε σε έτοιμους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας και να δημιουργήσετε τις δικές σας χαρτογραφικές συνθέσεις με συνδυασμό θεματικών επιπέδων (layers), όπως χάρτες επικινδυνότητας, ζώνες κινδύνου, οικιστικής ανάπτυξης κα., να αναζητήσετε

Η εφαρμογή της γεωπύλης προσφέρει γεωγραφικά δεδομένα που έχουν σχέση με την διαχείριση κινδύνων πλημύρας και έτοιμους ψηφιακούς χάρτες  μέσω του διαδικτύου σε όλους όσους ασχολούνται με αντιπλημμυρικές μελέτες και έργα. Οι χάρτες και τα γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες στην ετοιμασία καλύτερων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και να σχεδιάσουν με μικρότερη αβεβαιότητα αντιπλημμυρικά έργα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τοπικές αρχές και φορείς ή και απλούς πολίτες ώστε να ενημερωθούν για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή τους και να τους λάβουν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Όσο αφορά τις τοπικές αρχές αυτές οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν επεκτάσεις αναπτυξιακών ζωνών ή αλλαγές χρήσεις γης ή και τοπικά αναπτυξιακά έργα. Όσον αφορά τους πολίτες οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν την αξιοποίηση οικοπέδων ή άλλων ακινήτων, ασφάλιση έναντι πλημμύρας, μείωσης της έκθεσης στην πλημμύρα πχ να μην έχουν πολύτιμα αντικείμενα στα υπόγεια τους αν βρίσκονται σε περιοχή υψηλού κινδύνου  είτε για  την  λήψη προστατευτικών μέτρων σε επίπεδο κατοικίας ( ανύψωση περίφραξης, υδατοστεγείς θύρες κλπ).

 

Αναλυτικά παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Απλή και σύνθετη αναζήτηση θεματικών επιπέδων και χαρτών
  • Προβολή, χαρτογραφική πλοήγηση και online επεξεργασία θεματικών επιπέδων και χαρτών.
  • Δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) και εκτυπώσης θεματικών επιπέδων και χαρτών.
  • Ανέβασμα (upload) θεματικών επιπέδων (layers) που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο (π.χ. ιστορικές πλημμύρες, κάλυψη γης, υδρογραφικό δίκτυο, μετεωρολογικά/κλιματικά δεδομένα κλπ) και περιγραφή τους μέσω διεθνή προτύπων μεταδεδομένων .
  • Δημιουργία προσαρμοσμένων χαρτογραφικών συνθέσεων (χαρτών/maps) με συνδυασμό (υπέρθεση /overlay) θεματικών επιπέδων, όπως χάρτες επικινδυνότητας, ζωνών κινδύνου, οικιστικής ανάπτυξης κλπ.

 

Από τη Γεωπύλη έχετε πρόσβαση σε διάφορα γεωχωρικά δεδομένα όπως το υδρογραφικό δίκτυο, οι λεκάνες απορροής και διάφορα στοιχεία που μπορεί να χρειαστούν για άδειες αναπτύξεως γης, για μελέτες κατασκευής δικτύων όμβριων ή άλλες μελέτες. Αναζητήστε εάν έχουν συμβεί παλαιότερα πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή μελέτης ώστε να λάβετε υπόψη σας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Επίσης, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τους δικούς σας χάρτες με συνδυασμό διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας (layers).

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?