Χρησιμοποίηστε την Υπηρεσία ERMIS-F

Είναι το κεντρικό εργαλείο που θα παρέχει την Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Υπηρεσία ERMIS-F για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικού  κινδύνου της πλημμύρας.

Αποτελείται  5 επιμέρους υποσυστήματα και εφαρμογές, που λειτουργούν τόσο αυτόνομα όσο και δια-λειτουργικά μεταξύ τους, και είναι:

* Γεω-πύλη: Αποτελεί το ενιαίο σημείο πρόσβασης στην Υπηρεσία ERMIS-F. Αποτελεί το αποθετήριο των γεω-χωρικών δεδομένων, διαθέτει σύστημα webGIS για χαρτογραφική πλοήγηση και επεξεργασία, και διεκπεραιώνει την εγγραφή και πιστοποίηση των χρηστών. Επίσης, παρέχει πρόσβαση στα υπόλοιπα υποσυστήματα και εφαρμογές.

* Βάση γνώσης: Παρέχει πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση πλημμυρών, όπως: Θεσμικές ρυθμίσεις και νομοθετήματα, μέτρα και παρεμβάσεις αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου, και εργαλεία και μοντέλα βασισμένα σε ελεύθερο λογισμικό που υποστηρίζουν μελέτες διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου.

* Εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing): Δίνει τη δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες να καταγράψουν μέσω φορητής συσκευής (smartphone, tablet) προβλήματα υποδομών, περιστατικά πλημμυρών ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

* Κοινωνικό δίκτυο: Αποτελεί μέσο πληροφόρησης, διαλόγου και εκπαίδευσης για φορείς και πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι στον κίνδυνο πλημμύρας.

* Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης: Πιλοτικό σύστημα για την αξιοποίηση μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη πλημμυρικού κινδύνου σε προκαθορισμένες περιοχές μελέτης.

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη θα είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με την κατηγορία που αυτός ανήκει, ώστε να προσφέρονται κάθε φορά οι κατάλληλες υπηρεσίες και εργαλεία. 

 

Στην παρούσα φάση υλοποίησης της Πράξης, όλες οι συνιστώσες λειτουργούν στην δοκιμαστική τους έκδοση για επιλεγμένους φορείς και συνεργάτες, μετά από την επιτυχή αρχική διάθεση και χρήση τους που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?