Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

ERMIS-Floods : Environmental Risk Management and Information Service-Floods

Η πλημμύρα αναμένεται ... η καταστροφή αποφεύγεται

Το ERMIS–F  προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για να υποστηρίξει φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρυμοτομία της πόλης και ειδικότερα ό,τι αφορά τον κίνδυνο της πλημμύρας, όπως
  • την πολιτική προστασία,
  • τους επαγγελματίες που αξιοποιούν τοπογραφικές πληροφορίες,
  • ομάδες ενεργών πολιτών,
έτσι ώστε η κάθε χρήση γης και τα έργα ή μη, πρόληψης πλημμύρας, να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ορθολογικά, έχοντας υπόψη διαφορετικά, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, σενάρια πλημμύρας για  συγκεκριμένες περιοχές.

Το ERMIS-F αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη, και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη.

Εστιάζει  στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες.

Είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ.

Μέσω του ERMIS-F ο χρήστης θα μπορεί να γνωρίζει

  • τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεδομικά),
  • τις ενέργειες προφύλαξης,
  • τις ενέργειες αντιμετώπισης,
  • τις επιπτώσεις
  • και όπου αυτό είναι δυνατό, την έγκαιρη προειδοποίηση.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε προσθήκες όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

NEA

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?