Χάρτες που υποδεικνύουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που έχουν σχέση με την πλημμύρα, εκφρασμένες ως προς τον ενδεικτικό αριθμό των κατοίκων που πιθανόν να επηρεαστούν, το τύπο των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, η οποία πιθανόν να επηρεαστεί, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόλυνση σε περίπτωση πλημμύρας και άλλες πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες το κάθε κράτος μέλος θα θεωρήσει χρήσιμες.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?