Νομοθετήματα
Ιστορικές Πλημμύρες
Αντιπλημμυρικά Έργα
Εφαρμογές Μέτρων
ΕργαλείαΕργαλεία
Φορείς
Πηγές
Εικόνες

Βάση Γνώσης του έργου ERMIS-F

Η Βάση Γνώσης (ΒΓ) του έργου ERMIS-F παρέχει δομημένη και μη πληροφορία που αφορά τη διαχείριση πλημμυρών με σκοπό την υποστήριξη τοπικών φορέων, μηχανικών μελετητικών γραφείων, εργολάβων, τοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και ενδιαφερόμενων πολιτών. Οι κύριες κατηγορίες δεδομένων της ΒΓ περιλαμβάνουν τα εξής:

Θεσμικές ρυθμίσεις και νομοθετήματα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που αναφέρονται σε πλημμύρες και την οποία οφείλουν να ακολουθούν τοπικοί και εθνικοί φορείς. Μέτρα και παρεμβάσεις που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο και να περιορίσουν τις επιπτώσεις πλημμύρας, υποστηριζόμενα από εφαρμογές αντιπλημμυρικών μέτρων και παραδείγματα επιτυχημένης διαχείρισης ανά τον κόσμο. Έμφαση δίνεται σε εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και στα μέτρα που συστήνονται σε αυτά. Όλα τα παραδείγματα είναι προσβάσιμα και μέσω του Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ), όπως επίσης και επιλογή από ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συλλεχθεί. Τέλος, η Βάση Γνώσης δίνει πρόσβαση σε εργαλεία και μοντέλα, βασισμένα κυρίως σε ελεύθερο λογισμικό που υποστηρίζουν μελέτες διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου.

Για κάθε κατηγορία δεδομένων δίνονται λίστες με συνοπτικά στοιχεία, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα του εκάστοτε αντικειμένου για περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, τις συσχετίσεις με άλλα αντικείμενα, και ενδεχομένως να δουν εικόνες του αντικειμένου και τη θέση του στο χάρτη εφόσον έχει γεωαναφορά.

Στην τελική της μορφή η ΒΓ θα προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού της ζητούμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης α) της αναζήτηση πληροφορίας σε κείμενο με βάση μια λέξη-κλειδί (full text search), β) σύνθετης αναζήτηση στη βάση συνδυασμού κριτηρίων επιλογής του χρήστη (advanced search), γ) πίνακες αποτελεσμάτων πολλαπλών αναζητήσεων (pivot tables) και δ) αναζήτηση γεωγραφικής πληροφορίας στο χάρτη (π.χ. περιοχές μελέτης).

Η ΒΓ θα διαθέτει λεξιλόγιο με τεχνικούς όρους, η ερμηνεία των οποίων θα εμφανίζεται στις ιστοσελίδες κατά την πλοήγηση (tooltip). Επίσης θα έχει διεπιφάνεια Application Programming Interface (API) για την παροχή πληροφοριών σε άλλα συστήματα και ειδικότερα την προβολή ιστορικών πλημμυρών και εφαρμογών αντιπλημμυρικών μέτρων στο GIS Portal του έργου.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?